ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย หรือ โครงการสินเชื่อ ล้านละร้อย  กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 27 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 115 ครั้ง

 

             วันที่ 27 ก.พ.63 นางณิศชากร  พิมยศ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพะเยา  เปิดเผยว่า  ขณะนี้ทาง ธ.ก.ส.มีการให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือชุมชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  คือ โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย หรือที่เรียกว่าโครงการสินเชื่อ ล้าน ละ ร้อย   เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้แก่กลุ่มเป้าหมายในการปฏิรูปภาคการเกษตร  โดยการปรับเปลี่ยน  และพัฒนาการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในชุมชน  การพัฒนาการตลาด  การสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน  โฮมสเตย์ และโฮมลอดจ์  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก หัวใจคือธุรกิจชุมชน ผลผลิตชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน การเกื้อกูลแบ่งปันเป็นธรรมซึ่งกันและกัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมประเพณี    สำหรับวงเงินตามโครงการฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน และค่าลงทุนในการดำเนินกิจการทั่วประเทศ  โดยใช้แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. 50,000 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก 0.01%  และปีที่ 4 คิดอัตราดอกเบี้ยปกติ (รัฐชดเชย 3.5% ) นับตั้งแต่วันกู้และต้องไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

                ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพะเยา   กล่าวว่า เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย คือเกษตรกรทั่วไป ไม่ใช่เกษตรกรคือผู้ประกอบการ  วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ สามารถขอสนับสนุนสินเชื่อกลับ ทาง ธ.ก.ส.ได้ เพียงแต่วัตถุประสงค์ของสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  อย่างไรก็ตามทุกกลุ่มที่จะขอรับสนั บสนุนสินเชื่อจะต้องมีการทำแผนธุรกิจของตนเองชัดเจน ที่เป็นการใช้ตลาดนำการผลิต ซึ่งรายละเอียดต่างๆสามารถสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส.ในพื้นที่ใกล้บ้านได้..

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ