รัฐบาลเร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังตามโครงการประกันรายได้และมาตรการบริหารจัดการมันสําปะหลังปี 2562/63

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 17 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 2659 ครั้ง

 

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังปี 2562/63 อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับราคามันสำปะหลังที่เหมาะสมกับราคา เป็นการใช้กลไกตลาดในการสร้างเสถียรภาพราคาในระยะยาวและมีความยั่งยืน และเพื่อลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกร

โดยกำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังปี 2562/ 63 ณ หัวมันสดเชื้อแป้ง 25 % กิโลกรัมละ 2.50 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน

เกษตรกรผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินส่วนต่างต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมการส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมา และเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังด้วยตนเองและกรรมสิทธิ์เป็นของเกษตรกร เกษตรกรสามารถขอใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการครัวเรือนละ 1 ราย ยกเว้นเกษตรกรที่อยู่ในบ้านเดียวกันแต่แยกการทำกินและมีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังของตนเองอย่างชัดเจนสามารถเข้าร่วมโครงการได้มากกว่า 1 ราย

การจ่ายเงินชดเชยรายได้ตามเกณฑ์การอ้างอิงให้เกษตรกร ธ.ก.ส
จะจ่ายเงินตามเกณฑ์กลางอ้างอิงเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง

ทั้งนี้ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังปี 2562/63 (งวดที่1) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลัง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมา และมีกำหนดเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันเริ่มเก็บเกี่ยวถึง 30 พฤศจิกายน 2562 หัวมันสำปะหลังเชื้อแป้งสด 25% กิโลกรัมละ 2.27 บาท การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 2.50 บาท)กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังสำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 1 คือกิโลกรัมละ 0.23 บาท

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ