ผู้ว่าฯ พะเยา กำชับหน่วยงานเกี่ยวข้อง กำกับ ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง กรณีอาจมีผู้กระทำผิดข้อกำหนด หลังมีมาตรการผ่อนคลาย

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 5 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 170 ครั้ง

 

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด- 19 กระทรวงมหาดไืทย (ศบค.มท. ) โดย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามโทรสาร ด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด มีใจความว่า เนื่องจากปรากฏตามข่าวสารทางสื่อมวลชนว่าภายหลังการผ่อนผันการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้มีประชาชนเข้าใช้บริการในสถานประกอบการสถานที่ ที่ได้รับการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือกิจกรรมพร้อมกันเป็นจำนวนมาก โดยไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางจังหวัดกำหนด เช่นการรับประทานอาหารในร้านอาหาร การซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้น  

นายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวดำเนินการตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

1.จัดระเบียบแนวทางการปฏิบัติของสถานประกอบการ/สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือกิจกรรมในพื้นที่โดยกำชับผู้ประกอบการ/ผู้จัดการสถานที่ว่าเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ/ผู้จัดการสถานที่ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอาจมีความผิดตามกฎหมายและถูกสั่งปิดสถานประกอบการสถานที่นั้น 
          
2. ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากประชาชนที่เข้าใช้บริการสถานประกอบการ/สถานที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด
           
3.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้กำกับติดตามและบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19โดยจัดชุดเคลื่อนที่ไปสุ่มตรวจเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ