ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศผ่านระบบการประชุมทางวีดิทัศน์ (video conference)

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 26 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 126 ครั้ง

 

         วันที่ 26 พฤษภาคม นายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศผ่านระบบการประชุมทางวิชาการ Video Conference ที่ห้องประชุมศูนย์ราชการศาลากลางจังหวัดพะเยา   โดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน   ตามที่  ครม. ได้มีมติเห็นชอบกรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในด้านต่างๆตามที่ ศสช.เสนอโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย เพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำมาสู่การใช้จ่ายเงินภายใต้การ แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติตามพระราชกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           โดยที่ประชุมได้ให้จังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท   เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภาวะวิกฤติและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับสู่ภาวะปกติเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019  และแนวโน้มการหดตัวของเศรษฐกิจโลกได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจของไทย ในภาคการผลิตการบริการ และถ้าการส่งออกไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้

               แนวทางการพัฒนาแผนงานโครงการที่จะขอรับการจัดสรรเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดต้อง มีความสอดคล้องกับหลักการ และกรอบแนวความคิด คือ ตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และข้อจำกัดของทางเลือกในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ    ซึ่งประกอบด้วยแผนงานหรือโครงการการลงทุนและกิจการที่พัฒนา ที่สามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพและยกระดับการค้า การผลิตและการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตรอุตสาหกรรมการค้า และการลงทุนท่องเที่ยวและบริการ   แผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น และชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ โดยการส่งเสริม ตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชน ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว หรือภาพบริการอื่นๆ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยผลิต และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และชุมชนรวมทั้งสร้างการเข้าถึง ช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชนส่งเสริมให้เกิดการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยการสร้างงานสร้างรายได้ให้เกิดในท้องถิ่นชุมชน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ