จังหวัดพะเยา ประชุมเร่งพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 27 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 143 ครั้ง

       

          วันที่ 27 พฤษภาคม 2563  นายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้  นายวุฒิชัย  เสาวโกมุท  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานประชุม คณะทำงานด้านการพัฒนากว๊านพะเยา อย่างยั่งยืน ที่ ห้องประชุมจอมทองชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา  โดยมี คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ทั้งหมด 5 คณะที่ตั้งตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากว๊านพะเยา  รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

            ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา  ได้ขอพระราชทานโครงการพัฒนากว๊านพะเยา เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม  2554  และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชนนี พันปีหลวง ทรงมีพระชนมายุ 79 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2554 ซึ่งสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา  แจ้งว่า  ได้นำความกราบบังคมทูล  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย และทรงมีพระราชดำริให้ รับโครงการพัฒนากว้านพะเยา ในส่วนของด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรแหล่งน้ำ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยให้มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานจัดทำแผนพัฒนาความพะเยา  เพื่อให้เป็นการบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีการกำกับดูแลที่เหมาะสม จังหวัดพะเยา จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความยาวอย่างยั่งยืนและมีการประชุมขึ้นในวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 1 ของปี 2563

             โดยวันนี้  ได้มีการพิจารณาหาแนวทางการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ประมงพื้นบ้าน โดยข้อมูลพื้นฐานชาวประมงในกว๊านพะเยามีทั้งหมด 344 ราย มีเรือพาย จำนวน 344 ลำ   มีการทำอาชีพประมง โดยเฉพาะชาวบ้านที่เป็นเกษตรกร ที่ทำอาชีพประมงมีรายได้ เดือนละ 7,000 - 9,000 บาทต่อเดือน  ปริมาณสัตว์น้ำที่จับในกว๊านพะเยา  340,000 กิโลกรัมต่อปี  ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำในกว๊านพะเยามีทั้งสิ้น 27 ชนิด จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนประมงกว๊านพะเยา 414 ราย โดยมีเกษตรกรที่ทำอาชีพประมง ที่ต้องการการพัฒนาจำนวน 788 ราย  อาชีพปัจจุบัน ทำการเกษตร ทำนา ค้าขาย ทำการประมง รับจ้าง มีความต้องการพัฒนาอาชีพด้านประมงประกอบด้วย เลี้ยงปลาในกระชัง เลี้ยงปลาในครัวเรือน สร้างแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และตลาดค้าขายสัตว์น้ำ

นอกจากนี้ยังมีโครงการอาชีพด้านการประมงชุมชน ประมงพื้นบ้านกว๊านพะเยา แผนการพัฒนาคุณภาพน้ำ และสิ่งแวดล้อมในกว๊านพะเยา แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวกว๊านพะเยา โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาวัดติโลกอาราม และโครงการสะพานแขวนกระจกและกระเช้าไฟฟ้า  ที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่จังหวัดพะเยาเป็นจำนวนมาก สุดท้ายด้านการประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ได้มีการบรรจุแผนประชาสัมพันธ์การพัฒนากว๊านพะเยา ไว้แผนการประชาสัมพันธ์ ในคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติจังหวัดพะเยา โดยจะมีการประชาสัมพันธ์อย่างรอบด้านเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการพัฒนากว๊านพะเยา แก่ประชาชนชาวพะเยาต่อไป...

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ