สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  จัดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปี 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 27 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 168 ครั้ง

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายสมบัติ  สุภประภากร  ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  เป็นประธานเปิดโครงการ ความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี   ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จัดขึ้น ณ เทศบาลตำบลท่าจำปีอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มาร่วมดำเนินงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลตำบลท่าจำปี เจ้าของสุนัข และแมว และประชาชนทั่วไป

โดยมีกิจกรรมให้บริการผู้มาร่วมงาน ประกอบด้วย กิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข  ผ่าตัดทำหมันควบคุมประชากรสุนัขและแมว ให้คำปรึกษาและรักษาพยาบาลเบื้องต้น(ให้บริการฟรี) จัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาสัมพันธ์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ ถึงภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากโรคพิษสุนัขบ้า

             สำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดพะเยา ไม่พบแรงงานคนป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดพะเยา เคยมีรายงานการพบโรคนี้ในสัตว์จำนวน 4 จุด ประกอบด้วยในปี 2561 จำนวน 3 จุดที่ ตำบลขุนควร อำเภอปงตำบลภูซาง อำเภอภูซาง และตำบลจุน อำเภอจุน ในปี 2561 พบ 1 จุด ที่ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง และจากการสำรวจประชากรสุนัขและแมว เพื่อเตรียมความพร้อมจัดสรรวัคซีนสำหรับป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสัตว์ควบคุมในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า ณ ปัจจุบันในพื้นที่ 9 อำเภอ 779 หมู่บ้านของจังหวัดพะเยา มีจำนวนสุนัข 52,695 ตัว , แมว 20,855 ตัว รวมสุนัขและแมวทั้งหมด 73,550 ตัว ซึ่งทั้งหมดเป็นสัตว์กลุ่มเสี่ยง ที่จะต้องดำเนินการควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ