ข่าวเด่น ประจำวัน

ข่าวรอบเมืองเหนือ

ภาพกิจกรรม สปข.3

วารสารสื่อสัมพันธ์ สปข.3

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู ของสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ภาคพื ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหล ดูเพิ่มเติม
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน โครงการสำรวจความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ประจำป ดูเพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ประสงค์จะขายมูลดินที่ได้จากการขุดดินในเขตทางหลวงหมายเลข 1กับทางหลวงหมายเลข 11 โดยวิธีทอด ดูเพิ่มเติม
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนระบบสายส่งและสายอากาศย่านความถี่ VHF สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดแพร่ ดูเพิ่มเติม
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564) ดูเพิ่มเติม
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาและทาสีภายนอกอาคารสำนักงาน สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 6 อัตรา ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่ ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ดูเพิ่มเติม
5 ศาลจังหวัดลำพูน รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มภายในร้านค้าสวัสดิการศาลจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2 ดูเพิ่มเติม
6 โรงพยาบาลสบเมย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ดูเพิ่มเติม
7 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 กรมอุทยานแห่งชาติ ผ่อนผันการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ดูเพิ่มเติม
2 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ดูเพิ่มเติม
3 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จะดำเนินการทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการที่ขาดการติดต่อเกิน 5 ปี ดูเพิ่มเติม
4 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จะดำเนินการทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการที่ขาดการติดต่อเกิน 5 ปี ผู้รับบริการต้องการขอ ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชี้แจงข้อเท็จจริงภารกิจการดำเนินงาน ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) ดูเพิ่มเติม
7 ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สวท.ลำพูน สารคดีเชิงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2564 ดูเพิ่มเติม
2 สปอต โครงการฯ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปี 64 (สวท.เชียงราย) ดูเพิ่มเติม
3 สารคดีเชิงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (สวท.ลำปาง) ดูเพิ่มเติม
4 ชุดคู่มือ KM 2563 ดูเพิ่มเติม
5 คลิปวิดีโอโครงการพัฒนาศักยภาพคนปี63 (ตัวที่1)-สวท.น่าน ดูเพิ่มเติม
6 สวท.พะเยา สปอต โครงการ ปชต. (กระบวนการประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม
7 สวท.ฝาง สปอต โครงการ ปชต. (พลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม