ข่าวเด่น ประจำวัน

ข่าวรอบเมืองเหนือ

ภาพกิจกรรม สปข.3

สปข.3 Magazine Online

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บำรุงรักษาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า สวท.ลำปาง และ สวท.แม่สะเรียง ดูเพิ่มเติม
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 50,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ของ สคท.แม่ฮ่องสอน ดูเพิ่มเติม
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ ดูเพิ่มเติม
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ ดูเพิ่มเติม
6 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ประกาศและรายงานข่าว ดูเพิ่มเติม
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจง ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เชียงใหม่ จำกัด รับสมัครงาน ดูเพิ่มเติม
2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเป็นกรรมการสถานศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 คน ดูเพิ่มเติม
3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายผู้ติดตามภาย ดูเพิ่มเติม
4 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ประกาศและรายงานข่าว ดูเพิ่มเติม
5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ประกาศและรายงายข่าว ดูเพิ่มเติม
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ดูเพิ่มเติม
7 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ประกาศและรายงานข่าว ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดูเพิ่มเติม
2 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์โครงการ ดูเพิ่มเติม
3 เชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (The 2022 National and International Confere ดูเพิ่มเติม
4 โครงการ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565 ดูเพิ่มเติม
5 เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จ.ลำพูน แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย (คสล.) ดูเพิ่มเติม
6 เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จ.ลำพูน แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดูเพิ่มเติม
7 สสว. เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมเผยแพร่มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ “THAI SME-GP @เชียงใ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สวท.ลำพูน สารคดีเชิงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2564 ดูเพิ่มเติม
2 สปอต โครงการฯ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปี 64 (สวท.เชียงราย) ดูเพิ่มเติม
3 สารคดีเชิงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (สวท.ลำปาง) ดูเพิ่มเติม
4 ชุดคู่มือ KM 2563 ดูเพิ่มเติม
5 คลิปวิดีโอโครงการพัฒนาศักยภาพคนปี63 (ตัวที่1)-สวท.น่าน ดูเพิ่มเติม
6 สวท.พะเยา สปอต โครงการ ปชต. (กระบวนการประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม
7 สวท.ฝาง สปอต โครงการ ปชต. (พลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม