บุคลากรด้านข่าว สวท.เชียงใหม่ รับประกาศนียบัตร จาก กอ.รมน.ภาค 3

  • ภาพจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 29 ก.ค. 2564
  • รับชม : 101 ครั้ง

วันที่ 29 ก.ค. 2564 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่สื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น จำนวน 4 ราย ใน 3 สาขา ได้แก่ สื่อมวลชนประเภทโซเชียลมีเดีย ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ดีเด่น และประเภทวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น ในการนี้ มีบุคลากรด้านข่าว สวท.เชียงใหม่ ได้เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ด้วย คือ น.ส. พิมลกัลย์ เดชะชัย ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ ในสาขาสื่อมวลชนประเภทวิทยุ โทรทัคน์ ดีเด่น ในการร่วมกับส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์โรค COVID – 19 ที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน ให้กับประชาชนในพื้นที่ 

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ