รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มอบหนังสืออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ ..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 20 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 441 ครั้ง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ หนังสือแสดงการทำประโยชน์ แก่ประชาชน ที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เผยพร้อมผลักดันโครงการซุปเปอร์มาร์เก็ตของสหกรณ์ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในชุมชน ..//

ที่นิคมสหกรณ์พร้าว ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3)หนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) แก่ประชาชน จำนวน 88 ราย และมอบใบรับรอง GAP แก่เกษตรกร จำนวน 5 ราย  และเยี่ยมชมแผนการเพาะปลูกพืชผักอินทรีย์ของสมาชิก เพื่อส่งขาย modern trade

            รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การดำเนินการในรูปแบบนิคมสหกรณ์  เป็นการนำที่ดินมาจัดสรรให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยและทำการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินของเกษตรกรพร้อมทั้งสร้างปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นและจัดหาสาธารณูปโภคมาบริการและส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกันตั้งสหกรณ์นิคมในพื้นที่ เป็นสหกรณ์การเกษตรอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ดูแลส่งเสริมการประกอบอาชีพ การรวมกันซื้อรวมกันขาย การจัดหาสินเชื่อ ปัจจัยการผลิตและสิ่งจำเป็นเพื่อให้บริการแก่สมาชิก ซึ่งปัจจุบัน การจัดที่ดินในรูปแบบนิคมสหกรณ์นั้น มี 36 แห่งทั่วประเทศ และอยู่ในการกำกับดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ปัจจุบันกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้ามาสนับสนุนและดูแลเกษตรกรในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ทั่วประเทศ ทั้งการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ การสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาการผลิตพืชผลทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน GAP มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาการแปรรูปผลผลิต เพื่อยกระดับและเพิ่มพูนมูลค่าสินค้าและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด วางแผนการผลิตร่วมกับสมาชิกในพื้นที่ โดยใช้ระบบการตลาดนำการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้สหกรณ์ต่าง ๆ เปิดพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตนำผลผลิตพืชผักผลไม้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสินค้าต่าง ๆ  ของสมาชิกมาวางจำหน่ายเพื่อเป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรนำผลผลิตมาขายโดยตรงกับผู้บริโภค  ทั้งนี้ ต้องการผลักดันให้โครงการนี้เห็นผลเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่นิคมสหกรณ์มีเงินหมุนเวียนภายในชุมชน และทำให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกัน พึ่งพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักและวิธีการของสหกรณ์

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ