เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน One Stop Service

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 119 ครั้ง

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน One Stop Service ส่งเสริมการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต

            นายมนต์ชัย ทวีเดช หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ให้เร่งดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน One Stop Service ซึ่งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เป็นหนึ่งอาวุธหนักของกรมส่งเสริมการเกษตรในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิต ในรูปแบบการส่งเสริมเกษตรกรให้ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ตามหลักวิชาการ ผ่านการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชน และในปี 2563 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับโครงการ พัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน(One Stop Service) โดย มี 19 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับโครงการ โดย ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านป่าจี้ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนศรีดงเย็น ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ที่ได้ร่วมโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนทุนตั้งต้น เป็นแม่ปุ๋ย สูตร 46-0-0 จำนวน 60 กระสอบ, แม่ปุ๋ย สูตร 18-46-0 จำนวน 30 กระสอบ, แม่ปุ๋ย สูตร 0-0-60 จำนวน 30 กระสอบ, เครื่องผสมปุ๋ย จำนวน 1 เครื่อง และชุดตรวจวิเคราะห์ดิน จำนวน 10 ชุด ในการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจเพื่อชุมชนในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

            ทั้งนี้ ทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ ให้คำปรึกษา และแนะนำในการขับเคลื่อนโครงการ พัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน One Stop Service โดยทางกลุ่มได้ดำเนินกิจกรรมตรวจวิเคราะห์ดินประจำเดือนให้กับเกษตรกรสมาชิก ก่อนที่จะมีการจำหน่ายแม่ปุ๋ย และปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ให้กับเกษตรกรสมาชิก เพื่อให้เกิดการใช้ปุ๋ยที่ลดต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตรต่อไป

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ