จังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดบ่อตกกุ้ง และห้องอบซาวน่า ออนเซ็น หรือกิจกรรมที่คล้ายกัน เป็นการชั่วคราว เริ่มตั้งแต่ 31 กรกฎาคม นี้..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 60 ครั้ง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  มีคำสั่งปิดบ่อตกกุ้ง ห้องอบซาวน่า ออนเซ็น หรือกิจกรรมที่มีลักษณะคล้ายกัน เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 31 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ..//

 นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 92/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 นั้น  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถควบคุมโรคให้สงบโดยเร็ว  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมติเห็นควรปิดสถานที่เพิ่มเติม ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 98/2564 โดยให้ปิดสถานที่เพิ่มเติม ประกอบด้วย บ่อตกกุ้ง และห้องอบซาวน่า ออนเซ็น หรือกิจกรรมอย่างอื่นใดที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน  ทั้งนี้หากพบว่า บรรดาคำสั่งหรือประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ฉบับใดมีข้อความที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้เป็นหลัก  ในกรณีมีปัญหาที่จะต้องตีความหรือวินิจฉัยเกี่ยวกับข้อปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้ตีความหรือวินิจฉัยโดยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น

สำหรับ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 แล้วแต่กรณี  เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ