สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 2 สาขา 4 รางวัล

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 66 ครั้ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 2 สาขา 4 รางวัล แบ่งเป็นระดับดีเด่น จำนวน 1 ผลงาน และ ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน 

          นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ถึง 2 สาขา ทั้งหมด 4 รางวัล แบ่งเป็น ระดับดีเด่น จำนวน 1 ผลงาน และ ระดับดี จำนวน 3 ผลงาน  ได้แก่ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม "ชุมชนไม้มีค่า ดูแลรักษา สร้างรายได้”, รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม "มั่นคงด้วยอาหาร ธนาคารในป่า รักษาทรัพยากร", รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม "สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ภายใต้ที่ดินจำกัด", และรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ "ฟื้นฟูป่า พัฒนาน้ำ แก้จนคนบนพื้นที่สูง" ซึ่งรางวัลที่ได้รับแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ที่มุ่งมั่นและทุ่มเททำงานในชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างมีประสิทธิภาพเข้าถึงพี่น้องเกษตรกร ส่งผลให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จะเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ชุมชนบนพื้นที่สูงของประเทศไทย ให้มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

            ทั้งนี้ รางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA) เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จและมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวง โดยจะมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่สามารถพัฒนาคุณภาพการบริการ และระบบการบริหารงานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และพึงพอใจให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการบริหารราชการให้มีระบบหรือวิธีการที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน จนเกิดการทำงานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วนและความร่วมมือ ตลอดจนพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนประกอบด้วย 3 สาขา ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ