เทศบาลตำบลช้างเผือก ลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ 5.55 ล้านบาท จัดซื้อวัคซีนโควิ19 (ซิโนฟาร์ม) ฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 2 ก.ย. 2564
  • รับชม : 192 ครั้ง

จากการประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลช้างเผือก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ได้มีญัตติที่สำคัญเร่งร่วง คือ การขอรับความเห็นชอบในการจ่ายทุนสำรอง เงินสะสม เพื่อจัดหาวัคซีนป้องกันโรคดควิด-19 (ซิโนฟาร์ม) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อบริการประชาชนฟรี โดยมติในการประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ และเตรียมนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป สำหรับความคืบหน้าในการขออนุมัติต่อผู่ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และการได้รับการจัดสรรวัคซีน (ซิโรฟาร์ม) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เทศบาลตำบลช้างเผือกจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ