ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ(ภาค ก และ ภาค ข ) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มี

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 5 ต.ค. 2564
  • รับชม : 161 ครั้ง

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ประกาศลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 และประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)(ภาค ก, ภาค ข) ประกาศลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เนื่องด้วยในขณะนั้นสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีมติเห็นชอบล็อกดาวน์ 14 วัน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ นั้น บัดนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้คลี่คลายลงบ้างแล้ว รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อการทำงาน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสรรหาบุคคลากรเพื่อมาปฏิบัติงานในองค์กร จึงขอกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ภาค ก และ ภาค ข ) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ) ดังนี้ - สอบในวันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2564 , -สอบในวันเสาร์ ที่ 23 ตุลาคม 2564  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmaipao.go.th เบอร์โทร 0 5399 8333 ต่อ 233 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ