บุคลากร สวท.เชียงใหม่

ผอ.สปข.3

นางสาวมัณฑนา อาษากิจ

ผู้อำนวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผอ.สทท.เชียงใหม่

นางสาวชุรี โชคชัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผอ.สวท.เชียงใหม่

นางสาวเพ็ญพร สุตาคำ

นักประชาสัมพันธ์

ผอ.สวท.เชียงราย

นายปรัชญา ศิลา

แม่บ้าน

ผอ.สวท.เชียงราย

นายสุภาพ ปาระรังษี

พนักงานทำความสะอาด

ผอ.สวท.เชียงราย

นายสุพจน์ แปงสาย

พนักงานขับรถยนต์

ผอ.สวท.เชียงราย

นายตระกูล แสนชัย

พนักงานขับรถยนต์

ฝ่ายรายการ

ผอ.สวท.ลำพูน

นางสาวเดือน อินต๊ะ

หน.ฝ่ายรายการ

ผอ.สวท.ลำปาง

นางลัดดารัตน์ สุขกิจประเสริฐ

นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ

ผอ.สวท.พะเยา

นางสาวสุชญา มหาอินทร์

นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ


ผอ.สวท.ลำพูน

นางสาวกนกรัตน์ ปัญญา

นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ

ผอ.สวท.ลำปาง

นางจรุณี บัวเที่ยง

นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ

ผอ.สวท.พะเยา

นายบรรหาร สุยะ

นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ


ผอ.สวท.พะเยา

นางวีระอนงค์ ดวงทิพย์

พนักงานกระจายเสียงภาษาท้องถิ่น

ฝ่ายข่าว

ผอ.สวท.ลำพูน

นางสาวธิติมา พันรอด

หน.ฝ่ายข่าว

ผอ.สวท.ลำปาง

นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย

นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ

ผอ.สวท.พะเยา

นางสาวเสาวณัฐ มูลสม

นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ

ช่างเทคนิค

ผอ.สวท.ลำพูน

นายลือชา คงระกำ

หน. ฝ่ายช่างเทคนิค

ผอ.สวท.ลำปาง

นายปรเมศร์ มโนวงศ์

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ผอ.สวท.พะเยา

นายชัยวัฒน์ ศรีวิเศษ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานผอ.สวท.พะเยา

นายบุรินทร์ ฉายาพัฒน์

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ผอ.สวท.พะเยา

นายสงกรานต์ มงคลเรืองฤทธิ์

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ผอ.สวท.พะเยา

นายวีรพงษ์ แก้วบุญเรือง

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน


ผอ.สวท.พะเยา

นายณัฏฐ์ สินันตา

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ผู้ประกาศภาษาชนเผ่า

ผอ.สวท.ลำพูน

นายวสันต์ จิตรอาชานัย

พนักงานกระจายเสียงภาษาท้องถิ่น

ผอ.สวท.ลำปาง

นางสาวจินตนา รัตนวิชัยกุล

พนักงานกระจายเสียงภาษาท้องถิ่น

ผอ.สวท.พะเยา

นายเลายื้อ แซ่ย้า

ผู้ประกาศ และรายงานข่าว
(ภาษาม้ง)

ผอ.สวท.พะเยา

นางสาวอรุณี จุนฑการบัณฑิต

ผู้ประกาศ และรายงานข่าว
(ภาษาม้ง)

ผอ.สวท.พะเยา

นายเจษฎาภรณ์ เชอมือ

ผู้ประกาศ และรายงานข่าว
(ภาษาอาข่า)

ผอ.สวท.พะเยา

นายเสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย

ผู้ประกาศ และรายงานข่าว
(ภาษากะเหรี่ยง)ผอ.สวท.พะเยา

นางสาววรัญญา ใฝ่ไพโรจน์

ผู้ประกาศ และรายงานข่าว
(ภาษากะเหรี่ยง)

ผอ.สวท.พะเยา

นางสุนิทธา พรนิมิตสกุล

ผู้ประกาศ และรายงานข่าว
(ภาษาลาหู่)


ผอ.สวท.พะเยา

นางสาวสุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน

ผู้ประกาศ และรายงานข่าว
(ไทใหญ่)