ผอ.สวท.เชียงราย เข้าร่วมอบรม หลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมระดับโค้ช ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคมภาคเหนือ

  • ภาพจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 20 ก.ค. 2564
  • รับชม : 83 ครั้ง

นางวรางคณา  อุ่นบ้าน  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมระดับโค้ช  จัดโดยศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคมภาคเหนือ เพื่อพัฒนายกระดับขีดความสามารถของบุคคลต้นแบบและแกนนำ ในการส่งเสริมคุณธรรมในแต่ละพื้นที่ของสังคม ให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านข้อมูลและกระบวนการถ่ายทอดในบทบาทหน้าที่ของวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ที่มีชุดประสบการณ์ขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมในจังหวัดเชียงราย สามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล นำสู่การป้องกันการทุจริตให้เข็มแข็งและมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแกนนำขยายผลสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในองค์กรและพื้นที่ ให้เกิดความตระหนักรู้ ประกาศเจตจำนงสังคมใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต และมีความพร้อมในการขยายผลสู่ชุมชนหรือองค์กรต่างๆ ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง เป็นองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ที่ไม่อดทนต่อการทุจริตได้มากขึ้น

ทั้งนี้  การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม เข้าร่วมอบรมในห้องประชุมและอบรม Online จำนวน 70 คน

 

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ