อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ลงนามความร่วมมือโครงการเมืองอาหารปลอดภัย

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 9 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 555 ครั้ง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย ขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดสู่การเป็นเมืองอาหารปลอดภัย

          เมื่อเช้าวันนี้ 9 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมเชียงแสน อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ร่วมลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงราย สู่การเป็นเมืองอาหารปลอดภัย ซึ่งทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นระยะเวลา 3 ปี ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับเทศบาลนครเชียงราย มีเป้าหมายเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันในการยกระดับองค์ความรู้เรื่องแนวทางสู่การเป็นเมืองอาหารปลอดภัยให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตอาหาร และผู้บริโภค มีการพัฒนาศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัยนครเชียงราย เพื่อการผลิตแปรรูปสินค้าเกษตรในท้องถิ่น สร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล ยังปลูกฝังให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย มีจิตสำนึกและตระหนักในการเลือกบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย สนับสนุนให้มีกระบวนการผลิตอาหารที่ถูกต้องตามมาตรฐานสาธารณสุข และการเผยแพร่พร้อมนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงออกสู่ชุมชนมีความมุ่งหวังเป้าหมายความร่วมมือกันพัฒนา ยกระดับสุขภาวะที่ดีของประชาชนในจังหวัดเชียงราย รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อีกด้วย..

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ