ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ร่วมกับภาคเครือข่าย รับสมัคร อพม. เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 22 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 712 ครั้ง

นางสาวศิริพร  โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยตำบลเหมืองหม้อ จัดประชาสัมพันธ์และรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)  ณ  ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  สนองนโยบายของ นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ด้วยมุ่งหวังที่จะพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  โดยใช้กลไกเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ “อพม” เป็นผู้ทำหน้าที่ในการประสานความช่วยเหลือ การให้บริการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม สร้างสังคมแห่งคุณภาพ  ในปีงบประมาณ 2563  กำหนดให้มีการอบรม อพม.ใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 12,600  คน พร้อมทั้งส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมจิตอาสาเป็น อพม. เพิ่มขึ้นด้วย

          ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย  กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยตำบลเหมืองหม้อ  ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเหมืองหม้อ โรงเรียนการพัฒนาสตรีและครอบครัวตำบลเหมืองหม้อ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเหมืองหม้อ สภาเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองหม้อ  ได้เล็งเห็นความสำคัญของ อพม. และร่วมสมัครเป็นส่วนหนึ่งของ อพม. โดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียนการพัฒนาสตรีตำบลเหมืองหม้อ ที่เคยได้รับโอกาสเป็นผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ การรวมกลุ่มประกอบอาชีพ มีงานทำ  ถือเป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่ภาคประชาสังคมได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเครือข่าย อพม. ในครั้งนี้

          ทั้งนี้ มีผู้สนใจสมัครเป็น อพม. จำนวน 60 คน จาก ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเหมืองหม้อ
โรงเรียนการพัฒนาสตรีและครอบครัวตำบลเหมืองหม้อ  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเหมืองหม้อ  สภาเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองหม้อ  โอกาสนี้ นายวุฒิพงศ์ กาซ้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ  เป็นตัวแทนส่งมอบ
ใบสมัคร อพม.ตำบลเหมืองหม้อให้กับ ประธาน อพม.จังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อดำเนินการต่อไป โดยมี นางอัมราพร  มุ้งทอง นายกสมาคมสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่  ร่วมให้โอวาทและให้กำลังใจผู้สมัครเป็น อพม.ในครั้งนี้ด้วย

          สำหรับช่องทางการรับสมัคร อพม. ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง โดยในเขตกรุงเทพมหานคร สมัครได้ที่ กองอาสาสมัครและภาคประชาสังคม  ในภูมิภาค สมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือสมัครออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซด์ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ www.egov.go.th

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : น.ส.กนกพร เพียรช่างคิด
ผู้เรียบเรียง : นายสมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ