จังหวัดเชียงราย ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนการพัฒนาจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 135 ครั้ง

จังหวัดเชียงรายเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุดโดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

     วันนี้ (16 ก.พ.64) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดเชียงราย ซึ่งจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดของหน่วยงานต่างๆ ได้มีความรู้ความเข้าใจ และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

     ผู้ว่าราชการตังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายให้ความสำคัญต่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด เนื่องจากเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาพการพัฒนาจังหวัด  ตลอดจนได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน  ตำบล อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ อันจะทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาและนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดที่ยั่งยืน  อย่างไรก็ตาม สภาพภูมิประเทศของจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ป่าจำนวนมาก  มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ที่จำเป็นต้องศึกษารายละเอียดให้ถูกต้องก่อนดำเนินโครงการ นอกจากนี้ ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาการไม่มีพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งในการจุดลอก จุดเจาะบ่อบาดาล การทำธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นต้น จะต้องดำเนินการขออนุญาตการใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
ผู้เรียบเรียง : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ