ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ของกระทรวงวัฒนธรรม

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 115 ครั้ง

          เช้าวันนี้ (18 ก.ย.64)  นางยุพา  ทวีวัฒนะกิจบวร  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางไปตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร  ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัย  ตำบลศรีดอนชัย  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย   ซึ่งเป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”  ที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการคัดเลือกจาก 228 ชุมชนทั่วประเทศ  โดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้เข้านมัสการพระครูสุจิณวรคุณ  เจ้าอาวาสวัดท่าข้ามศรีดอนชัย  เยี่ยมชมบ้านโบราณไทลื้อเฮือนเอื้อยคำหรือเฮือนไทลื้อ 100 ปี   พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำ  กลุ่มทอผ้าและศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอไทลื้อ  ซึ่งแต่ละจุดแสดงถึงอัตลักษณ์  วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทลื้อบ้านศรีดอนชัย

         ชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัย  ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม รับรางวัลระดับประเทศ 10 สุดยอด “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2564 ซึ่งพิจารณาจากประชาชนในชุมชน มีการน้อมนำหลักศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการทำงานทุกอย่าง และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรม  โดยชาวบ้านศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย  อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เกือบทั้งหมดเป็นชาวไทลื้อ ซึ่งบรรพบุรุษอพยพโยกย้ายมาจากสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน มาอยู่ที่นี่กว่า 100 ปี  สังคมชุมชนอยู่กันอย่างเครือญาติ มีความรักสามัคคีและเอื้ออาทรต่อกัน ชาวชุมชนศรีดอนชัยได้น้อมนำหลักศาสนาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่มีศักยภาพสูง มีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่งดงาม  มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และยังมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมอยู่จนถึงปัจจุบัน มีการบูรณาการบ้าน-วัด-ราชการ ร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนศรีดอนชัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง จึงได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ ที่มีผลงานดีเด่น ได้รับรางวัล 10 ชุมชน “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”   รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรี  และได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดชุมชนต่อไป นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจะได้ประชาสัมพันธ์ชุมชนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
ผู้เรียบเรียง : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ