พช.เชียงราย ส่งเสริมการดำเนินงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ระดับจังหวัด

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 62 ครั้ง

นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ระดับจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่จัน จัดขึ้น ณ ตลาดป่าตึง – ป่ากุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  

ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย ได้มอบป้ายประชาสัมพันธ์ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ แก่คณะกรรมการบริหารตลาด  โดยมีนายสมบัติ พุฒิกา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารตลาดเป็นผู้รับมอบ และผ้ากันเปื้อนให้กับผู้ประกอบการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 

นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินงานโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ให้มีเอกลักษณ์ และตัวตนที่โดดเด่น เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าของกลุ่มสัมมาชีพชุมชน ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพ แต่ขาดช่องทางและโอกาสในการจำหน่าย สร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ในการจำหน่ายสินค้าให้กับชุมชน โดยสนับสนุนงบประมาณให้ทุกจังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ และส่งเสริมให้มีทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาตลาด เพื่อให้คณะกรรมการฯ สามารถบริหารจัดการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งรายได้ของคนในชุมชนต่อไป สำหรับตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ตลาดป่าตึง - กุ่ม แห่งนี้ เปิดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตผลทางการเกษตร ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00 - 19.00 น.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรไพรินทร์ คุณมาก
ผู้เรียบเรียง : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ