เชียงราย ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งทุกชนิดใช้มาตรการเพื่อป้องกันและลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และฝุ่นควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 26 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 283 ครั้ง

เชียงราย ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งทุกชนิดใช้มาตรการเพื่อป้องกันและลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และฝุ่นควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  เปิดเผยประกาศ    เรื่อง  ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งทุกชนิดและกำหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปี 2564-2565  ว่า  ด้วยในช่วงฤดูแล้งของทุกปี  ระหว่างเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคมพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ มักประสบกับปัญหาไฟป่า ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤติมลพิษหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม  สุขภาพอนามัยของประชาชน  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  และทัศนวิสัยในการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ  และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมีนโยบายเร่งด่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564

เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันมิให้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานและส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกคนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จึงขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งทุกชนิดและกำหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติและปรับใช้ตามความเหมาะสม  นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  เป็นต้นไป  โดยขอความร่วมมืองดการเผาทุกประเภททั้งเศษวัสดุการเกษตรและขยะมูลฝอยในที่โล่งทั้งในเขตเมืองและเขตชนบททั้งในสถานที่ราชการ  เอกชน ที่สาธารณะประโยชน์  พื้นที่เกษตรกรรม  บ้านเรือนที่อยู่อาศัยและพื้นที่อื่น ๆ โดยปรับเปลี่ยนวิธีการกำจัดจากการเผาเป็นการนำไปใช้ประโยชน์หรือย่อยสลายโดยวิธีที่เหมาะสม  กำหนดให้มีการบริหารจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษฝุ่นละออง และฝุ่นควันทั้งบนถนน การก่อสร้างอาคาร การประกอบกิจการอุตสาหกรรมโรงงาน และการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ต้องไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กแพร่กระจาย  โดยใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการป้องกัน  มีการเก็บกวาดวัสดุที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง ล้างถนน  สถานที่ประกอบการฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ  ทั้งนี้ในช่วงที่มีค่ามลพิษทางอากาศสูงในระดับที่มีผลต่อสุขภาพ  เพิ่มความถี่ในการกวาดล้างทำความสะอาดถนนและการฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศในช่วงเวลาตั้งแต่เวลา 06.00-08.00 น. และช่วงเวลา 18.00-20.00 น. หรือตามความสมควรทุกวัน  จัดการแหล่งมลพิษจากการจราจรและการขนส่ง โดยการตรวจและแก้ไขปัญหารถควันดำ  ทั้งรถยนต์ขนาดเล็ก  รถยนต์ขนาดใหญ่ รวมทั้งรถโดยสารสาธารณะ  เข้มงวดให้รถบรรทุก  รถยนต์ขนส่งสิ้นค้า  หรือรถขนย้ายวัสดุการก่อสร้าง  รถขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่ก่อเกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง  ใช้ผ้าใบปกคลุมให้มิดชิด  กำชับรถที่ออกจากแหล่งเขตก่อสร้าง  และการใช้งานต่าง ๆ ให้มีการล้างล้อรถและหมั่นทำความสะอาดล้างฝุ่นเมื่อบรรทุกหรือขนย้ายเสร็จแล้ว  รวมทั้งรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว  ในเวลาที่มลพิษทางอากาศสูงหรือในพื้นที่การจราจรหนาแน่น  และไม่ติดเครื่องยนต์ขณะจอดในสถานที่ราชการ  โรงพยาบาล  โรงเรียน พื้นที่สาธารณะและพื้นที่เสี่ยงที่มีมลพิษทางอากาศสูง

กำหนดให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตรวจสอบ  บำรุงรักษายานพาหนะทั้งรถยนต์  รถจักรยานยนต์  และเครื่องยนต์ต่าง ๆ ของทางราชการให้อยู่ในสภาพดี  หากมีปัญหาก่อมลพิษให้หยุดใช้งานจนกว่าจะซ่อมแซมแก้ไขให้แล้วเสร็จ และหน่วยงานราชการตลอดทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชนและประชาชนอย่างจริงจัง

กำหนดให้มีการควบคุมกับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรมให้เจ้าหน้าที่ตรวจกำกับดูแลโรงงานที่มีความเสี่ยงปล่อยฝุ่นละออง  เช่น โรงงานที่มีหม้อไอน้ำ  โดยใช้เชื้อเพลิงแข็งเป็นเชื้อเพลิง โรงโม่หิน  หรือโรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป  เพื่อการก่อสร้าง  รวมทั้งพื้นที่ประกอบกิจการปล่อยมลพิษทางอากาศเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด  ให้ดำเนินการแก้ไขตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. จัดทำห้องปลอดฝุ่น หรือ Safety Zone ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตหมอกควันที่สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน  โดยจังหวัดเชียงราย ขอให้ทุกหน่วยงานภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และขอความร่วมมือประชาชนทุกพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในการดำเนินตามมาตรการของจังหวัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในมาตรการป้องกัน ลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ฝุ่นควัน ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกคนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จึงแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  เป็นต้นไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรไพรินทร์ คุณมาก
ผู้เรียบเรียง : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ