ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในน่าน จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังการก่อการร้าย ประจำปีงบประมาณ 2565

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 108 ครั้ง

พลตรีวิฏษณะ คล้ายมณี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานเปิด จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังการก่อการร้าย ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยมี พันเอก ชนก ขาวรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3  พันเอกนิรันดร์ชัย ทิพย์กาญจนกุล รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านประกาศ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน

        ด้วยในโลกยุคปัจจุบัน ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ มีรูปแบบหลากหลายและสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเสียทายแก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมาย ทำให้เกิดความหวาดกลัว และบั่นทอนจิตใจประชาชนรวมถึงผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ การให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติแก่ประชาชน จึงเป็นแนวทางในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่ง ศปป.๓ กอ.รมน. มีหน้าที่ในการบูรณาการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งวางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และสามารถนำข้อมูลที่ได้มีวางแผนในการป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างทันท่วงที ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อประเทศชาติ และสังคมโดยรวมการให้ความรู้และให้เข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ทราบถึงกลุ่มขบวนการ การเคลื่อนไหว เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งการสังเกตบุคคล เอกสาร สถานที่ พฤติกรรม เพื่อให้ประชาชนมีทักษะในการป้องกัน การแก้ไขเหตุการณ์การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกับภาครัฐ ช่วยกันการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติที่จะเกิดขึ้นให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติได้จริงเมื่อเกิดสถานการณ์ต่อไป

         ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน  ได้ให้มีการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย ในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนโดยเฉพาะผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ภัยคุกคามในด้านการก่อการร้าย ให้มีความพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นผู้นำชุมชนและภาคประชาชนในพื้นที่ ประมาณ 50 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต๊ะไชย
ผู้เรียบเรียง : นางสาว ปัทมาพร งึ้มนันใจ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ