ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานนโยบายสำคัญในพื้นที่ ..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 16 ครั้ง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 15 ติดตามการดำเนินงานนโยบายสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณตามระยะเวลาที่กำหนด ..//

ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 15 ร่วมประชุมตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย ข้อสั่งการสำคัญในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเฉพาะความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดทำแผนของบประมาณเพื่อจัดทำคลองระบายน้ำ รับน้ำเสียจากชุมชน และนำไปบำบัดก่อนจะปล่อยคืนลงสู่คลองแม่ข่า และขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ และการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

 นอกจากนี้ ยังได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การบริหารจัดการสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช” และโครงการอื่นๆของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ