ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายแจ้งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 14 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 864 ครั้ง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่มาขึ้นทะเบียนปรับปรุงข้อมูล

                นายพืชผล  น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย แจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้หน่วยงานตรวจสอบ คัดกรอง ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ให้จัดทำระบบคัดกรองขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องเป็นด้านเพาะปลูก ปศุสัตว์ หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น โดยให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้อยู่ในขอบข่ายที่จะได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากผลกระทบของการระบาดโรคโควิด 19 ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครอบครัว ต่อ 1 สิทธิ์ ดังนั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มาขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ คือ เกษตรกรรายใหม่ จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ที่ดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ เพื่อขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สำหรับเกษตรรายเดิม ให้ติดต่อ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ที่ดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ เพื่อขอปรับปรุงข้อมูลด้านปศุสัตว์ให้เป็นปัจจุบัน ปีละ 1 ครั้ง และขอยกเลิกการเป็นเกษตรกรให้ติดต่อ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ที่ดำเนินกิจการด้านปศุสัตว์ เพื่อขอแจ้งยกเลิกการเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สามารถเข้าไปจตรวจสอบสถานะของตนเอง ได้ที่ เว็บเพจปศุสัตว์ก้าวหน้า หรือ เฟชบรุ๊ค สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย หรือเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย หรือสอบถามได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-711604  ต่อ 15 หรือทางอีเมล์ pvlo _cri@dld.go.th pcri.strategy@dld.go.th  โดยขึ้นทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นี้..

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ