กระทรวงมหาดไทยให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในไทยเป็นการชั่วคราวในกรณีพิเศษ

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 19 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 554 ครั้ง

กระทรวงมหาดไทย ประกาศ การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2)

ตามราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) มีใจความว่า ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 ขยายระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และการแจ้งที่พักอาศัย ให้แก่คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามประเภทการตรวจลงตรา รวมทั้งการตรวจลงตรา Visa On arrival คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 อันเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease (COVID-19)) ยังไม่คลี่คลายลง และดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและในประเทศต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของโลก เกิดการปิดด่านพรมแดนทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศในหลายประเทศ ประกอบกับตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ข้อ 3 การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรกำหนด ให้ปิดช่องทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรโดยปิดช่องทางเข้าออกด่าน จุดผ่านแดน หรือจุดผ่อนปรนสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร รวมทั้งมาตรการควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้างของกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของคนต่างด้าวในการเข้ามาหรือกลับออกไปนอกราชอาณาจักร รวมทั้งการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวบางจำพวก

           ซึ่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้อาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 จึงออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป มีสาระสำคัญ คือ 1. ให้ขยายระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 (รวมทั้งภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ. ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 2 (1) แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 ไปพลางก่อน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

และ 2. ให้ขยายระยะเวลาการแจ้งที่พักอาศัยตามมาตรา 31 (5) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 หรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 2 (2) แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ