บุคลากร สวศ.ลำปาง

ผอ.สปข.3

นายพิทยา แสงรัตนา

ผู้อำนวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง

ผอ.สทท.เชียงใหม่

นายชาคริต แสนสุยะ

นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ

ผอ.สวท.เชียงใหม่

นายพงษ์พันธ์ บุญจันทร์

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ผอ.สวท.เชียงราย

นายขจรศักดิ์ ปัญญามัง

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ผอ.สวท.ลำพูน

นางปัณรสี ทิพยะจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผอ.สวท.ลำปาง

นายสถิตย์ บุญสิริจินดา

พนักงานขับรถยนต์

ผอ.สวท.พะเยา

นายชัยณรงค์ ฤกษ์สุภา

พนักงานรักษาความสะอาด