Image

บทบาท/หน้าที่

สวศ.ลำปาง เป็นสถานีวิทยุที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาหรือตามอัธยาศัย ทั้งใน-นอกระบบโรงเรียน รวมถึง การศึกษาระบบทางไกล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ทางด้านวิชาการ และการบริการชุมชนในด้านความรู้ที่จำเป็นแก่ชีวิตประจำวัน เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเข็มแข็ง มีเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงในยุคปัจจุบัน ผ่านทางคลื่นวิทยุ ในระบบ A.M. มาโดยตลอด รวมถึง การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย การให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม อีกทั้ง การส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข