คุยกับAdmin คุยกับ Admin
คุยกับAdmin

คุยกับ Admin

สวัสดี ... เมษายน 2565 เดือนที่มากับความร้อนและความแล้ง ทีมงาน สปข.3 Magazine Online ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้คนไทยใจเย็น และมีน้ำใจ สวนทางกับสภาพอากาศที่เป็นอยู่ รวมทั้งรณรงค์ “งดการเผา” รักษาคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อลมหายใจที่สะอาดของพวกเราทุกคน

เนื้อหาของ สปข.3 Magazine Online ในเดือนนี้ หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่า สวท.แม่สะเรียง จะเล่าถึงการทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงช่วยให้กลุ่มคนไร้สัญชาติได้รับสัญชาติไทย นโยบายรัฐบาล ... สู่ประชาชน คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนในหลายโครงการ เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาค แก่ประชาชนทุกกลุ่ม

World up to date (รู้ทันโลก) จะมาย้ำถึง “Mega Trends ในปี 2022” ที่เราต้องรู้ รับ และปรับตัวให้ทันกับยุคสมัย สารพันน่ารู้ ในเดือนที่ 4 ของปี ขอกระตุ้นเตือนให้ทุกคนเร่งพัฒนาตนเอง กับเรื่อง “10 ทักษะ ที่คนทำงานต้องมีในปี 2022” ทั้ง ทักษะด้านการคิด ทักษะด้านเทคโนโลยี และ ทักษะด้านคน และ ปิดท้าย สปข.3 Magazine Online ประจำเดือนนี้ ด้วยกิจกรรมดี ๆ ที่ สปข.3 ได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาทาง มองผ่านเลนส์ เช่นเคยค่ะ

หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่า

อารินทร์ทิพย์ ยานะ นักสื่อสารมวลชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง

สวท.แม่สะเรียง และเครือข่ายสื่อมวลชน จ.แม่ฮ่องสอน

ร่วมเป็นกระบอกเสียงให้กลุ่มคนไร้สัญชาติได้รับสัญชาติไทย

ในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังมีกลุ่มคนไทยไร้สัญชาติอยู่อีกเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก มีพยานหลักฐานไม่เพียงพอในการขอสัญชาติ และนายทะเบียนสอบสวนถึงที่สุดแล้วยังไม่สามารถอนุมัติได้

หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่า
หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่า
หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่า
หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่า

สวท.แม่สะเรียง เครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล จึงร่วมเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ให้คนไทยที่ควรจะได้สัญชาติด้วยการพิสูจน์สายโลหิต จึงเป็นที่มาของการตรวจ DNA ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ผ่าน สวท.แม่สะเรียง Page สวท.แม่สะเรียง Page สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และ สทท.เชียงใหม่ (NBT North) โดยมีภาคประชาสังคมทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเสนอต่อนายทะเบียน เพื่อจัดทำผังเครือญาติ สอบสวนเบื้องต้น และทำหนังสือส่งตัวเพื่อขอตรวจ DNA เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ด้วยหลักสายโลหิตที่ใช้สารพันธุกรรม หรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาประกอบในการรับรอง ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีคนกลุ่มนี้อีกหลายพันคนที่รอการดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพราะนับวันพยานบุคคล หรือ หลักฐานเริ่มสูญหาย หรือสืบค้นได้ยาก เช่น บุคคลที่รู้เห็นการเกิด หรือ ผู้ที่ต้องร่วมตรวจ DNA ได้เสียชีวิตไปแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และกระทรวงยุติธรรม ได้มอบบัตรประจำตัวประชาชน ให้แก่บุคคลสัญชาติไทย (ที่ผ่านการตรวจพิสูจน์ด้วยการตรวจ DNA) และ เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน อำภอแม่สะเรียง จำนวน 20 ราย และ อำเภอสบเมย จำนวน 1 ราย ซึ่งนับเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข” ของกระทรวงยุติธรรม ที่ต้องการสร้างโอกาสให้ประชาชนที่เป็นคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ (กลุ่มตกสำรวจ) เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและได้รับสิทธิ์ที่พึงได้รับ

นโยบายรัฐบาล...สู่ประชาชน

เสน่ห์ เชียงลา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์

ครม. อนุมัติงบประมาณปี 2565 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น จำนวน 172.36 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุตามประเพณีรายละ 3,000 บาท ในปี 2564 เพิ่มเติม จำนวน 57,455 คน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ

ทั้งนี้ การขอรับเงินสงเคราะห์ค่าทำศพตามประเพณี ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้ อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สัญชาติไทย มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานที่ใด ๆ ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด หรือโบสถ์

นโยบายรัฐ...สู่ประชาชน
นโยบายรัฐ...สู่ประชาชน

ครม.อนุมัติโครงการค่าบริการสาธารณสุข ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2565 รอบที่ 2 วงเงิน 34,528 ล้านบาท ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อเป็นค่าบริการสาธารณสุข โรคโควิด-19 และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องของหน่วยบริการ หรือสถานพยาบาลที่ให้บริการแล้ว ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 โดยใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564

โครงการนี้มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลที่จัดบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ให้บริการสาธารณสุขทั่วประเทศ

ครม. อนุมัติงบกลาง วงเงิน 1,848 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และโรงเรียน เพื่อให้เพียงพอต่อการจ้างผู้ปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งในปี 2565 มีการจ้างอยู่ 58,873 อัตรา ใน 16 ตำแหน่ง เช่น ธุรการโรงเรียน นักการภารโรง ครูรายเดือนเพื่อแก้ไขปัญหาโรงเรียนขาดแคลนครูขั้นวิกฤต และครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการศึกษาไม่ให้ถูกเลิกจ้าง โดยเฉพาะสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกล ช่วยแบ่งเบาภาระบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เช่น ครูไม่ต้องเจียดเวลาไปทำงานธุรการจนกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการสอน

นโยบายรัฐ...สู่ประชาชน

World up to date : รู้ทันโลก

นฤมล มั่นวงค์วิโรจน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์

World up to date : รู้ทันโลก

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : https://www.agenda.co.th/business/10-mega-trends-2022/

สารพันน่ารู้

เรียบเรียงโดย นฤมล มั่นวงค์วิโรจน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์

World up to date : รู้ทันโลก

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : https://twitter.com/eduzones/status/1085159668303851521

มองผ่านเลนส์ มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์

มองผ่านเลนส์

เสน่ห์ เชียงลา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สวรรค์วัยเกษียณ” เทศนาธรรมโดย พระสมุห์โอฬาร วชิรปัญโญ" เจ้าอาวาสวัดมาตุการาม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ แก่ ประชาชนและผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามโครงการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 1 สปข.3 (วันที่ 25 ก.พ. 2565)

มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ (NBT North) จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านรายการโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สทท.เชียงใหม่ สปข.3 และ สทท.พิษณุโลก สปข.4 พบปะและหารือการทํางานร่วมกัน สร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งตัวบุคลากรและรูปแบบการผลิตรายการให้น่าสนใจและมีคุณภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม Woodfield Resort Chiang Mai อ.เมือง จ.เชียงใหม่

มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์