คุยกับAdmin คุยกับ Admin
คุยกับAdmin

คุยกับ Admin

สวัสดี ... เดือนที่ 6 ของปี ...มิถุนายน 2565 ... ค่ะ เดือนนี้นับเป็นเดือนมหามงคลเนื่องด้วยวันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ราชินี โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 (สปข.3) จึงขอน้อมถวายพระพรชัยมงคล ผ่าน PRD 3 Magazine online ฉบับนี้ โดยยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ วันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี ยังเป็น “วันบริจาคโลหิตโลก” อีกด้วย

เนื้อหาของ สปข.3 Magazine Online ในเดือนนี้ หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่า ทีมข่าว NBT เชียงใหม่จะเล่าถึงบทเรียนการทำงาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นโยบายรัฐบาล ... สู่ประชาชน ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการนำร่องที่พักอาศัยผู้สูงอายุ “รามา - ธนารักษ์” การลงนามร่วม WHO พัฒนา Biohub ยกระดับการต่อสู้กับโรคระบาด รวมทั้ง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขกรณีโรคฝีดาษลิง

World up to date (รู้ทันโลก) นำเสนอความร่วมมือด้านต่าง ๆ ที่ไทยให้ความสำคัญในการประชุมAPEC 2022 สารพันน่ารู้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยได้แนะนำ “8 ขั้นตอน ในการเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต” และ ปิดท้ายเดือนนี้ด้วยภาพกิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และ กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สปข.3 ใน มองผ่านเลนส์

ส่งท้ายด้วยความห่วงใยในฤดูฝนนี้ ... ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ และขับขี่รถด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะ

หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่า

ธีระพงษ์ โลหะวัชร นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ ฝ่ายข่าวโทรทัศน์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

โควิด-19 กับบทเรียนการทำงานทีมข่าว NBT เชียงใหม่

หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่า
หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่า

การทำงานภายใต้สถานการณ์ที่มีข้อจำกัดและมีความเสี่ยงสูง อย่างเช่น ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่สำคัญเป็นอันดับแรก ในการผลิตรายการข่าว คือ การสร้างความมั่นใจแก่แหล่งข่าวถึงความปลอดภัยของทีมงาน โดยบุคลากรฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (NBT เชียงใหม่) ได้เฝ้าระวังป้องกันตนเอง ตามมาตรการ Universal Prevention ซึ่งช่วยให้ความเสี่ยงลดลง

หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่า
หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่า

อย่างไรก็ดี ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน เรามองว่า การระบาดของโรคโควิด - 19 เป็นเพียงบททดสอบหนึ่งที่พิสูจน์ว่า ไม่ว่าจะภายใต้สถานการณ์ที่มีข้อจำกัด หรือความเสี่ยงเพียงใดก็ตาม ทีมข่าว NBT เชียงใหม่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อนำข้อเท็จจริงมาสู่ประชาชน ไม่ว่าจะมีข้อจำกัด หรือความเสี่ยงใด ดังพันธกิจของกรมประชาสัมพันธ์ ที่ว่า "กรมประชาสัมพันธ์เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ”

นโยบายรัฐบาล...สู่ประชาชน

เสน่ห์ เชียงลา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์

ครม. ไฟเขียว! โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ “รามา - ธนารักษ์” วงเงิน 1,345 ล้านบาท ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีที่พักอาศัยเหมาะสมต่อการดำรงชีวิต โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น สิทธิที่พักอาศัย 30 ปี เจ็บป่วยฉุกเฉินในระดับไม่รุนแรงใช้ห้องพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง หากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และต้องการดูแลในระยะยาวจะได้รับสิทธิการ อยู่ในสถานบริบาลผู้สูงอายุรามาธิบดี(เมื่อห้องว่าง)โดยให้สินเชื่อและเงื่อนไขผ่อนเป็นพิเศษ ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

ทั้งนี้ “ ปัจจุบันที่ดินราชพัสดุจำนวนกว่า 12 ล้านไร่ ได้กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนที่ดินราชพัสดุให้มีศักยภาพ และยังเป็นโครงการนำร่องในการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยอีกด้วย”

นโยบายรัฐ...สู่ประชาชน
นโยบายรัฐ...สู่ประชาชน

ไทยลงนามร่วม WHO พัฒนา Biohub ยกระดับการต่อสู้กับโรคระบาด หนุนประเทศยากจนเข้าถึง ยา - วัคซีน อย่างเท่าเทียม โดยไทยจะส่งเชื้อโรคใหม่ ๆ ตามความสมัครใจ ให้แก่ระบบศูนย์กลางทางชีวภาพขององค์การอนามัยโลก (WHO Biohub System) เพื่อให้นำไปใช้ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ สู่การวิจัย ยา วัคซีน หรือ แนวทางป้องกันรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพ และกระจายยา หรือวัคซีนที่ได้จากการวิจัยให้แก่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกโดยไม่แสวงหากำไร

กระทรวงสาธารณสุข เร่งดำเนินการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนก และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง รู้เท่าทันต่อสถานการณ์โรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก

ทั้งนี้ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีโรคฝีดาษลิง (Monkeypox) แล้ว เพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์ แนวโน้ม พร้อมทั้งคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งจัดทำแผนทั้งระยะกลาง และระยะยาว ในการปรับปรุงกลยุทธ์และมาตรการให้เหมาะสม

นโยบายรัฐ...สู่ประชาชน

World up to date : รู้ทันโลก

นฤมล มั่นวงค์วิโรจน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์

World up to date : รู้ทันโลก

สารพันน่ารู้

เรียบเรียงโดย นฤมล มั่นวงค์วิโรจน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์

World up to date : รู้ทันโลก
มองผ่านเลนส์ มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์

มองผ่านเลนส์

เสน่ห์ เชียงลา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565  เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารประกาศก มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 25 พ.ค. 2565

มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2565 บริเวณด้านข้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และมลพิษ จากฝุ่นควัน วันที่ 12 พ.ค. 2565

มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์