คุยกับAdmin คุยกับ Admin
คุยกับAdmin

คุยกับ Admin

สวัสดี ... เดือนมีนาคม 2565 ทีมงาน สปข.3 Magazine Online ขอส่งกำลังใจให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ทุกท่าน เนื่องในวัน “อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับ วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี อสม. นับเป็นจิตอาสาที่เสียสละแรงกายแรงใจ ในการช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนต่าง ๆ มีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่โรคโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอยูในขณะนี้

สำหรับเนื้อหาของ สปข.3 Magazine Online ในเดือนนี้ หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่า ผอ.สวท.แม่ฮ่องสอน จะมาเล่าถึงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล นโยบายรัฐบาล ... สู่ประชาชน ยังคงนำเสนอมาตรการช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ

World up to date (รู้ทันโลก) จะมาย้ำถึงสิทธิของผู้อ่านทุกท่านในฐานะผู้บริโภค ให้ตระหนักถึง สิทธิขั้นพื้นฐานของตนเองซึ่งสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคสากลได้กำหนดไว้ เนื่องในโอกาสที่วันที่ 15 ของเดือนนี้ เป็นวันสิทธิผู้บริโภคสากล หรือ World Consumer Rights Day สารพันน่ารู้ นำเสนอความสุขพื้นฐาน 8 ประการ (Happy 8) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการชีวิตให้มีความสุขอย่างแท้จริงและยั่งยืน และ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมดี ๆ ที่ สปข.3 ได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาทาง มองผ่านเลนส์ เช่นเคยค่ะ

หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่า

นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สวท.แม่ฮ่องสอน สร้างและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์

เพิ่มประสิทธิภาพเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัล

การประชาสัมพันธ์ที่ดีนอกจากข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังต้องมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ไปยังประชาชนได้มากที่สุดในเวลาอันรวดเร็ว

หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่า
หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่า

สวท.แม่ฮ่องสอน ได้ "สร้างและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์" อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เครือข่าย ฯ นำข้อมูล ไปขยายผล ส่งข่าวสารและนโยบายสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์จากราชการไปสู่ประชาชน สวท.แม่ฮ่องสอน มีเครือข่าย ฯ หลากหลายกลุ่ม อาทิ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน หรือ อป.มช. วิทยุการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ซึ่งหมุนเวียนกันมาจัดรายการ โดยนำข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนของตนเองมาบอกกล่าว ตลอดจนนำความต้องการของประชาชนสะท้อนไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดอีกด้วย

หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่า
หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่า

ปี พ.ศ. 2565 สวท.แม่ฮ่องสอน ได้สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น คือ กลุ่มเด็กและเยาวชน จากสถาบันการศึกษา รวมทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชนก่อการดี ที่รวมกลุ่มกันทั้งเด็กในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา เด็กสำเร็จการศึกษาแล้ว และอีกส่วนคือกลุ่มที่ไม่ได้เรียนต่อแต่ออกมาประกอบอาชีพ โดย สวท.แม่ฮ่องสอน ได้ตั้งกลุ่มไลน์เพื่อสื่อสารและส่งข่าว พร้อมทั้งจัดสรรเวลาออกอากาศให้เด็ก ๆ ได้มีพื้นที่ในการสื่อสาร และ ส่งข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เมื่อเทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ฟังรายการ ดังนั้น สวท.แม่ฮ่องสอน จึงต้องสร้างและพัฒนาเครือข่าย ฯ ไปพร้อมกับการพัฒนารายการให้ทันกับยุคดิจิทัลด้วย

นโยบายรัฐบาล...สู่ประชาชน

เสน่ห์ เชียงลา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์

รัฐบาลเตรียมนำเข้า “แรงงานต่างด้าว ม.64” ใน 8 จังหวัด แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน และ ลักลอบทำงานผิดกฎหมาย โดยได้วางแนวทางการนำคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา และกัมพูชาที่เข้ามาทำงานบริเวณชายแดนลักษณะไป - กลับ หรือตามฤดูกาลในพื้นที่ ตามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสอง (มาตรา 64) ใน 8 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว ตราด เชียงราย ตาก กาญจนบุรี และระนอง

นโยบายรัฐ...สู่ประชาชน
นโยบายรัฐ...สู่ประชาชน

รัฐบาลวางมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลับมาประกอบธุรกิจได้ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศต่อไป ดังนี้
● มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan)
● มาตรการลดภาระในการวางเงินหลักประกันของ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว
● การเตรียมความพร้อมเปิดประเทศ และกระตุ้นการท่องเที่ยว

พาณิชย์ - เกษตร ยกขบวนสินค้าเกษตรกว่า 100 ร้าน จำหน่ายบนแพลตฟอร์ม “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรไทยแบบบิ๊กล็อต ซึ่งสามารถผลักดันกลุ่มสหกรณ์การเกษตร นำร่อง 26 สหกรณ์ ขึ้นจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มได้แล้วกว่า 80 รายการ สร้างยอดขายกว่า 80 ล้านบาท ทั้งในและต่างประเทศ

นโยบายรัฐ...สู่ประชาชน

World up to date : รู้ทันโลก

นฤมล มั่นวงค์วิโรจน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์

วันสิทธิผู้บริโภคสากล (World Consumer Rights Day)

World up to date : รู้ทันโลก
World up to date : รู้ทันโลก
World up to date : รู้ทันโลก

วันสิทธิผู้บริโภคสากล เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ ปี ค.ศ.1962 โดยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จอห์น เอฟ. เคนเนดี เป็นผู้บัญญัติวันสำคัญนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้ชื่อว่า Consumer Right Day ทั้งนี้สหพันธ์องค์กรผู้บริโภคสากล(Consumers International) ได้บัญญัติสิทธิผู้บริโภคสากลขั้นพื้นฐานไว้ 8 ประการ ดังนี้

1. สิทธิที่จะได้รับสินค้าและบริการที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ได้แก่ อาหารปลอดภัย ที่อยู่อาศัย การเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุข

2. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีผลิต และบริการที่เป็นอันตรายต่อคุณภาพชีวิต

3. สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากการหลอกลวงของโฆษณา หรือการแจ้งประกาศที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

4. สิทธิที่จะได้เลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นที่พอใจในราคายุติธรรม

5. สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นในฐานะตัวแทนผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับประโยชน์ที่พึงได้ รวมทั้งการกำหนดหลักเกณฑ์ร่วมกับรัฐบาลในการบริหารจัดการ

6. สิทธิที่จะได้รับค่าชดเชย ในกรณีที่ถูกละเมิด หลอกลวงให้ได้รับสินค้าและบริการที่ไม่มีคุณภาพ

7. สิทธิที่จะได้รับความรู้อันจำเป็นต่อการบริโภคอย่างเท่าทัน

8. สิทธิที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น รวมถึงได้รับการป้องกันจากปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่ไม่สามารถควบคุมได้เอง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก :
https://arit.kpru.ac.th/page_id/686/TH
http://kamonchanok001.blogspot.com/p/1.html
https://thaipublica.org/2017/06/eic-e-commerce-21-6-2560/

สารพันน่ารู้

เรียบเรียงโดย นฤมล มั่นวงค์วิโรจน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์

Happy Workplace (องค์กรแห่งความสุข)

คือ กระบวนการพัฒนาคนอย่างมีเป้าหมายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้น การจัดการ “คน” เป็นหลัก โดยใช้ความสุขพื้นฐาน 8 ประการ (Happy 8) เป็นแนวทางในการบริหารจัดการชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืน สร้างทัศนคติบวกต่อมุมมองในการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสมาชิกที่ดีต่อครอบครัว องค์กร และสังคม โดยมีความสุขอย่างแท้จริงและสมดุลกับชีวิต ประกอบด้วย

สารพันน่ารู้
Happy Body (สุขภาพดี)

สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ เพราะมีความเชื่อว่า ถ้ามนุษย์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็จะมีจิตใจที่ดี พร้อมที่จะรับมือ กับปัญหาที่จะเข้ามาได้เป็นอย่างดี

Happy Heart (น้ำใจงาม)
มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกัน เนื่องจากมีความเชื่อ ว่าความสุขที่แท้จริง คือ การเป็นผู้ให้
สารพันน่ารู้
สารพันน่ารู้
Happy Society (สังคมดี)

มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนทำงานและพักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี เพราะเชื่อว่าการที่ผู้คน มีความเป็นอยู่ที่ดีภายในสังคมหรือชุมชน ย่อมเป็นพื้นฐานที่ดี ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความรัก ความปรองดอง สามัคคีต่อกัน และพร้อมร่วมแรงร่วมใจช่วยกัน พัฒนาชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Happy Relax (ผ่อนคลาย)
รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการดำเนินชีวิต เพราะเชื่อว่า การที่คนทำงานหากไม่รู้จักสรรหาการผ่อนคลายให้กับ ตนเอง จะทำให้ร่างกาย และจิตใจเกิดความเครียด อันส่งผลกระทบต่อหน้าที่การทำงาน
สารพันน่ารู้
สารพันน่ารู้
Happy Brain (หาความรู้)

มีการศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลา นำไปสู่การเป็นมืออาชีพและมีความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงาน เพราะเชื่อว่า หากเราแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอ ก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพขององค์กร

Happy Soul (ทางสงบ)
มีความศรัทธาในศาสนา มีศีลธรรมในการดำเนินชีวิตเพราะเชื่อว่า หลักธรรมคำสอนเป็นสิ่งที่จะช่วยทุกคนให้ดำเนินชีวิตไปในเส้นทางที่ดี มีสติ มีสมาธิในการทำงาน สามารถรับมือกับปัญหาที่เข้ามา โดยยึดหลักการสนับสนุนให้เป็นคนดีคิดดี ทำดี และมีความศรัทธาในคุณงามความดีทั้งปวง
สารพันน่ารู้
สารพันน่ารู้
Happy Money (ปลอดหนี้)

มีเงิน รู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ปลูกฝังนิสัยอดออม ประหยัด ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายแต่เท่าที่จำเป็น ยึดหลัก การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

Happy Family (ครอบครัวดี)
มีครอบครัวที่อบอุ่น และมั่นคงปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว เพื่อนำไปเป็นหลักการใช้ชีวิต ให้รู้จักความรัก ความเชื่อมั่น และความศรัทธา ในความดีงาม จึงจะเกิดเป็นคนดีในสังคม พร้อมที่จะรักตนเองรักครอบครัว รักการงาน รักเพื่อน รักในสิ่งที่พอเพียง
สารพันน่ารู้

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : https://happy8workplace.com/about/what-is-it

มองผ่านเลนส์ มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์

มองผ่านเลนส์

เสน่ห์ เชียงลา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 (สปข.3) ให้การต้อนรับ พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาแสดงความขอบคุณ สปข.3 ที่ให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกรมกิจการพลเรือน กองทัพอากาศ และหารือเรื่องการเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์ “กองทัพอากาศของท่าน” โอกาสนี้ ได้มอบเครื่องหมายแสดงความสามารถกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยประกาศนียบัตร แก่ผู้แทนเจ้าหน้าที่ สปข.3 ณ ห้องประชุม 1 สปข.3 (วันที่ 10 ก.พ. 2565)

มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) เพื่อทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ น่ามอง โดยมีนายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผอ.สปข.3 เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมดำเนินกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ สปข.3 (วันที่ 21 มกราคม 2565)

มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์