คุยกับAdmin คุยกับ Admin
คุยกับAdmin

คุยกับ Admin

สวัสดี ... เดือนพฤษภาคม 2565 มีวันสำคัญประจำเดือนหลายวัน ยกตัวอย่าง เช่น
1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
8 พฤษภาคม วันกาชาดสากล
12 พฤษภาคม วันพยาบาลสากล
15 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

เนื้อหาของ สปข.3 Magazine Online ในเดือนนี้ หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่า สวท.ฝางจะเล่าถึงกิจกรรมจิตอาสา “หน้าบ้าน น่ามอง” เพื่อต้อนรับผู้มาเยือน พร้อมร่วมออกแบบรั้วที่สื่อความหมายถึงการให้บริการด้วยแนวคิด “ให้ความรู้...คู่ความสุข” นโยบายรัฐบาล ... สู่ประชาชน คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือประชาชนในหลายโครงการ เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคแก่ประชาชนทุกกลุ่ม

World up to date (รู้ทันโลก) นำเสนอแนวคิด BCG (Bio - Circular - Green) หลักการพื้นฐานความคิดในการเป็นเจ้าภาพ APEC 2022 ของไทย ที่สอดคล้องกับ ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สารพันน่ารู้ แจ้งช่องทางปราบปรามแก๊ง Call Center ผ่านศูนย์บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และ ปิดท้ายเดือนนี้ ด้วยภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ของคณะกรรมการประเมิน ฯ และคัดเลือก สวท. และ ส.ปชส. ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2565 ของ สปข.3 ทาง สปข.3 Magazine Online ประจำเดือนนี้ ด้วยกิจกรรมดี ๆ ที่ สปข.3 ได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาทาง มองผ่านเลนส์ เช่นเคยค่ะ

ส่งท้ายด้วยคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งองค์การอนามัยโลก ประกาศประเด็นรณรงค์ประจำปี 2565 ว่า “ยาสูบ : ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม” เพราะนอกจากบุหรี่จะทำลายสุขภาพของผู้สูบ และคนใกล้ชิดแล้ว การผลิตบุหรี่ ต้องใช้ต้นไม้ 1 ต้น ในการผลิตบุหรี่ 300 มวน ขณะที่กระบวนการผลิตบุหรี่ 1 มวน ต้องใช้ปริมาณน้ำถึง 3.7 ลิตร โดยเฉลี่ยหากนักสูบ 1 คน เลิกสูบบุหรี่ได้ จะช่วยประหยัดน้ำได้ถึง 74 ลิตรต่อวัน นอกจากนี้ ชาวไร่ยาสูบก็ได้รับนิโคตินจากการสัมผัสใบยาในปริมาณสูงเทียบเท่าการได้รับจากบุหรี่ 50 มวนต่อวัน และมีการประมาณการว่าแต่ละปีมีขยะก้นบุหรี่ถึง 4.5 ล้านล้านชิ้น ถูกทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม” ดังนั้น ... เลิกทำร้ายตัวเอง เลิกทำลายสิ่งแวดล้อม เลิกบุหรี่กันเถอะค่ะ

หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่า

ฐานิตา แจ้งชัด

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

บุคลากร สวท.ฝาง ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา

"หน้าบ้าน น่ามอง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่”

เจ้าหน้าที่ สวท.ฝาง ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าสถานี ฯ ภายใต้โครงการ “หน้าบ้าน น่ามอง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่” โดยได้สร้างสรรค์รั้วของสถานี ฯ ให้สวยงาม สร้างภาพลักษณ์ให้สะอาดน่ามอง พร้อมต้อนรับผู้มาเยือน

หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่า
หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่า

การออกแบบรั้ว เน้นสื่อสารให้ทราบถึงการดำเนินงานของ สวท.ฝาง ทาง FM 89.25 MH คลื่นเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่น ผ่าน ตัวย่อ IPN ( I = Information หมายถึง ข้อมูล ข่าว เรื่องราวที่เล่าสู่ผู้ฟัง P = People หมายถึง คน ประชาชน ผู้ฟัง และ N = Network หมายถึง เครือข่าย โครงข่าย) ทั้งนี้ สวท.ฝาง มุ่งให้บริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน และขยายผลไปยังเครือข่ายต่าง ๆ ที่ทั่วทุกพื้นที่ที่ให้บริการ เพื่อให้ผู้ฟังสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่า
หมุนเวียนเปลี่ยนกันเล่า

ในขณะที่รั้วอีกด้าน เป็นภาพวิทยุ หนังสือ และตัวโน๊ต โดย วิทยุ สื่อถึง การบริการหลักด้านการ ส่งกระจายเสียงทางวิทยุ เอฟ.เอ็ม. หนังสือ สื่อถึง การนำข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ และสาระ ผ่านทางรายการ ของ สวท.ฝาง และ ตัวโน๊ต สื่อถึง การสอดแทรกความบันเทิง ด้านเสียงเพลงเพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย ภายใต้สโลแกน “วิทยุแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ คู่ความสุข

นโยบายรัฐบาล...สู่ประชาชน

เสน่ห์ เชียงลา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์

ครม. อนุมัติ 2,054 ล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หนุนโครงการสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย ได้แก่
- โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะอาชีพในภาคเกษตรกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน
- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตรกรรมและสมุนไพร สร้างความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพสู่ชุมชน
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรไทยฝ่าวิกฤติโควิด 19 ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม เกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture -BCG)
- โครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากจากผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยสามารถดูพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมายได้ที่ link ด้านล่าง
... https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/53707

นโยบายรัฐ...สู่ประชาชน
นโยบายรัฐ...สู่ประชาชน

ครม. อนุมัติงบกลาง 159.69 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบและผู้บ่มอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ฤดูกาลผลิต 2562/63 ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ ยสท. และกรมสรรพสามิต รวม 14,292 ราย ครอบคลุม 3 ประเภท ดังนี้ 1. ใบยาเวอร์ยิเนีย 2.ใบยาเบอร์เลย์ 3.ใบยาเตอร์กิช ซึ่งรัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือ ในอัตราร้อยละ 70 ของรายได้ที่หายไป โดยคำนวณเงินช่วยเหลือจากปริมาณโควตาการผลิตใบยาที่ลดลงในฤดูกาลผลิต 2562/63 เปรียบเทียบกับปริมาณโควตาที่ได้รับในฤดูกาลผลิต 2560/61 คูณด้วยร้อยละ 70

"วินเซฟ" โครงการช่วยเหลือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง บรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน ถึง 3 เดือน (พ.ค. - ก.ค.2565) โดยรับสิทธิส่วนลดค่าน้ำมัน กลุ่มเบนซินในรูปแบบรัฐร่วมจ่าย ร้อยละ 50 ไม่เกิน 50 บาท/ คน/ วัน และไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือน ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เริ่มใช้สิทธิ 8 พ.ค. 2565

นโยบายรัฐ...สู่ประชาชน

World up to date : รู้ทันโลก

นฤมล มั่นวงค์วิโรจน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์

World up to date : รู้ทันโลก

สารพันน่ารู้

เรียบเรียงโดย นฤมล มั่นวงค์วิโรจน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจับมือกับเครือข่ายโทรศัพท์
ในการแก้ปัญหาแก๊ง Call center ที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน
โดยโทรศัพท์ หรือส่งข้อความ แจ้งเบอร์โทร แก๊ง Call center เข้าระบบของเครือข่ายโทรศัพท์ที่ท่านใช้อยู่
จากนั้น หมายเลขดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้ตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (PCT)
ดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไป ภายใน 72 ชม.
World up to date : รู้ทันโลก
มองผ่านเลนส์ มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์

มองผ่านเลนส์

เสน่ห์ เชียงลา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการประเมิน ฯ และคัดเลือก สวท. และ ส.ปชส. ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2565 ลงพื้นที่รับฟังการนำเสนอผลงาน ฯ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ของ สวท. ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และ ส.ปชส. ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พร้อมกันนี้ ได้นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการ /การรายงานผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ ของ สวท. ในสังกัด ให้เป็นไปตามแผนงาน ระหว่างวันที่ 5 - 21 เม.ย. 2565

มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์
มองผ่านเลนส์