อบต.แม่นาวาง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 8 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 694 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กไทย

เช้าวันนี้ (8 ม.ค.63) ที่บริเวณ อบต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่   นางสาวปฤษฎางค์ ไอศุริยฉัตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กไทย โดยมี ทหาร ทหารพราน ตชด.334 แม่อาย เข้าร่วมกิจกรรมมอบของขวัญ ของรางวัล และมอบความสุขให้แก่เด็กๆ ทั้งนี้ เนื่องจาก เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงต้องได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในทุกมิติตามช่วงวัยอย่างเหมาะตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในด้านทักษะความรู้ ความสามารถ และการเรียนรู้องค์ความรู้ที่สำคัญต่างๆ รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทางกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนเป็นทั้งคนดี คนเก่ง มีคุณภาพและมีคุณธรรม มีหลักคิดที่ถูกต้อง รวมทั้งมีทักษะที่จำเป็นต่อการตอบสนองต่อการดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข โดยมีเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ในพื้นที่ ตำบลแม่นาวาง เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน

โดยวันเด็กแห่งชาติปีนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญว่า "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่ พลเมืองไทย" เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองในฐานะพลเมืองของชาติที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต โดยจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีวินัยมีความชื่อสัตย์ กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีทัศนคติ เชิงบวก ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และให้ความสำคัญแก่การสร้างคุณค่าในตัวเองด้วยการแสวงหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ รวมทั้งร่วมกันสร้างสังคมแห่งความรักความสามัคคี โดยการน้อมนำแนวทางอุทิศตนเป็นผู้ให้ และเสียสละเพื่อส่วนรวมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของชาติที่จะส่งเสริมให้สังคมและประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าตลอดไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
ผู้เรียบเรียง : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวที่น่าสนใจ