พช.ฝาง โคก หนอง นา บ้านสวนดอก หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 2 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 139 ครั้ง

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง นำโดยนายกิจจา นิรภูมิ พัฒนาการอำเภอฝาง ลงพื้นที่ไปยังบ้านนายนิรัญ ใจยอด ครัวเรือนเป้าหมายโครงการโคก หนอง นา บ้านสวนดอก หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตาม สนับสนุนการดำเนินการขุดหนองน้ำด้วยเครื่องจักร ในพื้นที่ 1 ไร่ สัดส่วน 1:2 ปริมาตรดินขุดเท่ากับ 884 ลบ.ม. และปั้นโคก ปรับพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล รวมถึงสนับสนุนปัจจัยการผลิต พันธุ์พืชและสัตว์ รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 30,200 บาท โดยการดำเนินการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก ทีมงานช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นผู้ควบคุมงานขุดในครั้งนี้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
ผู้เรียบเรียง : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวที่น่าสนใจ