โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลแม่สูน ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ดนตรีนาฏศิลป์ล้านนา

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 85 ครั้ง

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ต.แม่สูน อ.ฝาง จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ดนตรีนาฏศิลป์ล้าน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับชุมชน

นายทศพร พุ่มเจริญ ปลัดอำเภอเป็นตัวแทนนายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ดนตรีนาฏศิลป์ล้านนาแก่ยุวชนนาฏศิลป์ และกลุ่มนักเรียนอาวุโสทยาลัย ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือ U2T จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพอัตลักษณ์วิถีถิ่น แหล่งเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน ฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับชุมชน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้คนสองวัยมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น ลดระยะห่างระหว่างเยาวชนและผู้สูงอายุ

โอกาสนี้ ยังได้ มีพิธีลงนาม MOU ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการจัดโครงการ/ กิจกรรม ของหน่วยงาน องค์กร ความร่วมมือด้านบุคลากร สถานที่ ข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้คำแนะนำ คำปรึกษา หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน เมื่อได้รับการร้องขอ อย่างเต็มความรู้และเต็มกำลังความสามารถ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
ผู้เรียบเรียง : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวที่น่าสนใจ