ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 การประมูลเช่าพื้นที่โรงอาหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นครถนนสายอินทร์บุรี-เชียงใหม่ อำเภอเมืองลำปาง ดูเพิ่มเติม
2 เทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงถนนจามเทวี  ดูเพิ่มเติม
3 เทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดูเพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ประสงค์จะขายมูลดินที่ได้จากการขุดดินในเขตทางหลวงหมายเลข 1กับทางหลวงหมายเลข 11 โดยวิธีทอด ดูเพิ่มเติม
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ จัดประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ ด้วยระบบอิเล็กทรอ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ ดูเพิ่มเติม
3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อั ดูเพิ่มเติม
4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ดูเพิ่มเติม
5 ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ เปิดรับสมัครบุคคเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ดูเพิ่มเติม
6 ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ เปิดรับสมัครบุคคเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ดูเพิ่มเติม
7 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลำปาง มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้าง ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 อำเภองาว จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 30 รายการ ดูเพิ่มเติม
2 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ จะดำเนินการทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการตรวจค้นหามะเร็งในระยะเริ่มแรกที่ขา ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 1 คัน ดูเพิ่มเติม
4 ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง จะทำการขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ ) จำนวน 9 รายการ ดูเพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ ยานพาหนะชำรุด รถวิทยุตรวจการณ์ นอกเงินทุนฯ จำนวน 2 คัน ดูเพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงลำปางที่1 มีความประสงค์ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียนฯ) จำนวน 3 รายการ ดูเพิ่มเติม
7 จ.ลำปาง มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 89 รายการ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!