ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ (ต้นสัก) ครั้งที่ 3 ดูเพิ่มเติม
2 การประมูลเช่าพื้นที่โรงอาหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นครถนนสายอินทร์บุรี-เชียงใหม่ อำเภอเมืองลำปาง ดูเพิ่มเติม
3 เทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงถนนจามเทวี  ดูเพิ่มเติม
4 เทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดูเพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ประสงค์จะขายมูลดินที่ได้จากการขุดดินในเขตทางหลวงหมายเลข 1กับทางหลวงหมายเลข 11 โดยวิธีทอด ดูเพิ่มเติม
6 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ จัดประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ ด้วยระบบอิเล็กทรอ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ดูเพิ่มเติม
2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเป็นกรรมการสถานศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 คน ดูเพิ่มเติม
3 จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ดูเพิ่มเติม
4 องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา จ.ลำปาง จะดำเนินการคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำน ดูเพิ่มเติม
5 องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา จ.ลำปาง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตร ดูเพิ่มเติม
6 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
7 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 อำเภองาว จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 30 รายการ ดูเพิ่มเติม
2 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ จะดำเนินการทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการตรวจค้นหามะเร็งในระยะเริ่มแรกที่ขา ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 1 คัน ดูเพิ่มเติม
4 ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง จะทำการขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ ) จำนวน 9 รายการ ดูเพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ ยานพาหนะชำรุด รถวิทยุตรวจการณ์ นอกเงินทุนฯ จำนวน 2 คัน ดูเพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงลำปางที่1 มีความประสงค์ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียนฯ) จำนวน 3 รายการ ดูเพิ่มเติม
7 จ.ลำปาง มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 89 รายการ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!