เกษตร​ จ.​ลำปาง ร่วมดำเนินการตรวจคัดเลือก กิจกรรมเชิดชูเกียรติ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง ปี 63

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 1 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 316 ครั้ง

     นางมลฑริกา  พากเพียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้รับมอบหมายจากนายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง ในการลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563 ในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเถิน

     โดยมีตัวแทนที่เข้ารอบในแต่ละโซนนำเสนอผลงาน ซึ่งการคัดเลือกในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการ พิจารณาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับจังหวัด จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น และประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

     อย่างไรก็ตามนอกจากการพิจารณาการคัดเลือกกิจกรรมฯ ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดแล้ว ยังเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สตรี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และเพิ่มศักยภาพสตรีและเครือข่าย ผ่านการรวมกลุ่มของสตรี บริหารจัดการด้วยสตรี สตรีมีความสุข และสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะส่งผลให้การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างแก่พื้นที่อื่นต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ