เหล่ากาชาด จ.ลำปาง ลงพื้นที่ อ.เกาะคา มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 4 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 456 ครั้ง

     ที่ตำบลนาแส่ง และ ตำบลวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง นางจินจณา  โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางอภิญญา โกมลรัตน์ และ นางนงคราญ ปัญญาคม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายธนารัฐ  สายเทพ นายอำเภอเกาะคา ร่วมพิธีมอบบ้านในโครงการกาชาดซ่อม - สร้าง บ้านผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

     พร้อมกันนี้ยังได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องอุปโภค บริโภค หม้อหุงข้าว และผ้าห่ม รวมถึงของใช้ที่จำเป็น ให้แก่เจ้าของบ้าน ได้แก่นายพิษณุ  เตยา และนายลิ  จักรแก้ว โดยการโครงการมอบบ้านในครั้งนี้ถือเป็นการเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม และสร้างที่พักอาศัยของผู้ยากไร้ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ถูกสุขอนามัย ตลอดจนให้ครอบครัวของผู้ยากไร้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกทางหนึ่งด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ