สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ.ลำปาง พบยอดผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น แนะประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยขณะนี้พบยอดผู้ป่วยสะสม 328 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 406 ครั้ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดลำปาง ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 พบผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย รวมสะสม 328 ราย และเสียชีวิต 1 ราย โดยแยกเป็นรายอำเภอตามลำดับ ดังนี้ อ.ห้างฉัตร 98 ราย อ.เมือง 98 ราย อ.วังเหนือ 43 ราย อ.เกาะคา 41 ราย อ.แม่เมาะ 16 ราย อ.เมืองปาน 9 ราย อ.แม่ทะ 8 ราย อ.สบปราบ 6 ราย อ.เถิน 5 ราย และอ.แจ้ห่ม 4 ราย โดยในพื้นที่ อ.เสริมงาม อ.แม่พริก และ อ.งาว ยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก

ขณะที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งป้องกันและเฝ้าระวัง พร้อมเร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน้ำขังและเมื่อมีการตรวจพบลูกน้ำหรือตัวโม่งยุงลายถือเป็นเหตุรำคาญ ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข สามารถดำเนินการควบคุมได้ทันที ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนในห้องถิ่นทราบถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก ลักษณะอาการ การควบคุมและป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมทั้งผลทางกฎหมายที่กำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุรำคาญ อีกทั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เฝ้าระวังโรคและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ หากพบว่าอาคารหรือสถานที่ใดของเอกชนมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น แจ้งหรือแนะนำให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งนั้น ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามสมควร และหากเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำภายในกำหนดเวลา ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งเป็นหนังสือตามมาตรา 28 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้น ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามสมควร หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตามมาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก แนะนำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3โรค” เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคที่ดีที่สุด คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย และการป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัด หากพบผู้ที่มีอาการไข้ ปวดข้อ หรือมีผื่น ควรแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อดำเนินการสอบสวนควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว โดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 0 5422 7526 หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ