เกษตรลำปาง ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนถอดบทเรียนการทำเกษตรวิถีอินทรีย์ มุ่งแก้ไขปัญหาเกษตรกร ทั้งด้านคน พื้นที่ และสินค้า

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 13 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 326 ครั้ง

นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง นำโดยนางเยาวเรศ ทิฐธรรม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นำทีมพี่เลี้ยง (Mentor) และคณะผู้จัดฯ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการอบรมการถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อพัฒนาทีมถอดบทเรียนระดับจังหวัด โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการถอดองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบ โดยมี นางสาวรุจิรา หล้าวงศา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง เป็นผู้ดำเนินการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 
โดยทีมพี่เลี้ยง (Mentor) และผู้เข้าร่วมการอบรม ได้ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฮักน้ำจาง ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมกันถอดบทเรียนในประเด็น “กระบวนการขับเคลื่อนเกษตรวิถีอินทรีย์” ตามโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ (Area-Based Agricultural Extension)  โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 13 ราย และเกษตรกร จำนวน 25 ราย
การผลักดันงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ตามโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ (Area-Based Agricultural Extension) นับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะช่วยพัฒนาภาคเกษตรไทยไปสู่ความมั่นคงและเข้มแข็ง ซึ่งถือเป็นกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบบูรณาการ โดยชุมชนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมลงมือทำ และร่วมรับประโยชน์ โดยในปี 2563 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรวางเป้าหมายขยายผลการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ 77 จังหวัด จังหวัดละ 1 จุดทั่วประเทศ พร้อมแจ้งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมทั้งพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้ ความเข้าใจรูปแบบกระบวนการทำงาน ด้วยการสร้างคณะทำงานและเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน สำหรับสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางกำหนดจุดดำเนินการในพื้นที่อำเภอละ 1 จุด รวม 13 จุด โดยให้เจ้าหน้าที่จากทุกกลุ่มงานของจังหวัดและอำเภอร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของพื้นที่เป้าหมายและเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่วิเคราะห์ชุมชน โดยยึดหลักการทำงานส่งเสริมการเกษตรด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System และ MRCF วิเคราะห์คน พื้นที่ สินค้า ของกรมส่งเสริมการเกษตร ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการพัฒนา (Area Base) โดยบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกลไกการทำงานส่งเสริมการเกษตรในลักษณะรายบุคคล (Individual Approach) การส่งเสริมแบบกลุ่ม (Group Approach) และการส่งเสริมรายสินค้า (Commodity Approach) เพื่อกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชน ตามนโยบายตลาดนำการเกษตร
ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ได้ใช้กลไกของทำงานร่วมกับองค์กรเกษตรกรในชุมชน ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) แปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)  Smart Farmer และ Young Smart Farmer ในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ โดยการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ จะทำให้นักส่งเสริมการเกษตรได้รับการพัฒนาในการทำงานเชิงพื้นที่ มีกระบวนการทำงานและกลไกขับเคลื่อนงานที่มีประสิทธิภาพ มีทีมและเครือข่ายการทำงานร่วมกัน เกิดการบูรณาการการทำงานและงบประมาณจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมต่อเกษตรกร รวมทั้งเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป  

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ