พช.ลำปาง ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ กระตุ้นเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง สู่การสร้างรายได้ให้ชุม

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 14 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 252 ครั้ง

     วันนี้ (14 สิงหาคม 2563) ณ ห้องจาววัง โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง นายชาตรี  ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางอุทัยวรรณ  มินสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้เกี่ยวข้องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับพื้นที่ รวม 30 คน

     โดยในที่ประชุม ได้รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา การพัฒนากลุ่มอาชีพตามกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ การบูรณาการการขับเคลื่อนงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และประโยชน์สูงสุดของชุมชน ตลอดจนร่วมกันวางแผนเตรียมความพร้อม การจัดงาน “ประชารัฐพัฒนาเกษตรอินทรีย์” “ผัก สด โสด” ครั้งที่ 2 โดยกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2563 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลำปาง เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง สู่การสร้างรายได้ให้ชุมชนต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ