อบจ.ลำปาง ร่วมกับครูตำรวจ D.A.R.E กำหนดจัดโครงการสานสัมพันธ์สายใยรักของครอบครัวให้ห่างไกลยาเสพติด ปี 63

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 26 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 350 ครั้ง

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กำหนดจัดโครงการสานสัมพันธ์สายใยรักของครอบครัวห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2563 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.ลำปาง

     เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ยังคงระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงกำหนดให้การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นแนวนโยบายสำคัญเร่งด่วนในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน สังคม ร่วมดำเนินการแบบบูรณาการควบคู่กับมาตรการทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานแรกที่ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนมากที่สุด

     โดยการจัดโครงการดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จำนวน 200 คน ร่วมทำกิจกรรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยทีมวิทยากรครูตำรวจ D.A.R.E สังกัดศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของครอบครัว ความรักความเอาใจใส่ที่ดีจะช่วยให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด ทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้มีความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายและโทษของยาเสพติด เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด เรียนรู้ถึงทักษะการปฏิเสธ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่เพื่อนๆ ในสถาบันการศึกษา สมาชิกในครอบครัว ตลอดจนบุคคลอื่น เพื่อให้ชุมชน สังคม ปลอดภัยจากยาเสพติด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ