พช.ลำปาง พร้อมคณะทำงาน ติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ จ.ลำปาง “มัดเสารวมกัน สร้างสรรค์ลำปาง” เขตพื้นที่กลุ่มอำเภอโซนกลาง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 27 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 277 ครั้ง

     ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง นางอุทัยวรรณ  มินสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ในฐานะผู้รับผิดชอบการติดตาม และสนับสนุนงานในเขตพื้นที่กลุ่มอำเภอโซนกลาง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ (IPA) จังหวัดลำปาง เขตพื้นที่กลุ่มอำเภอโซนกลาง พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้บรรลุเป้าหมายเห็นผลเป็นรูปธรรม และสามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ในการนี้ พัฒนาการอำเภอทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง อำเภอแม่ทะ อำเภอห้างฉัตร และอำเภอแม่เมาะ ได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานผลการขับเคลื่อนโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ (IPA) โซนกลาง ภายใต้ชื่อโซน “C Zone มั่นคง อย่างยั่งยืน” โครงการ “ตำบลดี หมู่บ้านดี ทุกที่มีสุข : Good Tambon, Good Village: Happiness For All” ที่มีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของกรมการพัฒนาชุมชนทั้ง 4 ประเด็น ตามแนวทางการดำเนินโครงการการพัฒนานวัตกรรม (IPA) ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง “มัดเสารวมกัน สร้างสรรค์ลำปาง”

     โดยกำหนดแนวคิดการบริหารงานประจำโซน “งาน งบ ระบบ คน” มีเป้าหมายเพื่อสร้างตำบลต้นแบบการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จำนวน 4 ตำบล และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ จำนวน 8 หมู่บ้าน จาก 4 อำเภอ ผ่านการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ใช้พื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน เป็นเป้าหมาย สร้างพันธมิตรการทำงานทุกระดับ แสวงหาความร่วมมือทางด้านทรัพยากร งบประมาณ วัสดุ คน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน มุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนคนลำปางมีความสุขในทุกระดับ (Happiness For All)

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ