สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดเวทีเสวนาการจัดการปัญหาฝุ่นควันไฟป่า

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 10 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 275 ครั้ง

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง (ทส.) จัดเวทีเสวนา สรุปการสังเคราะห์ข้อมูลการจัดการปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน จังหวัดลำปาง โดยมุ่งเน้นนำเสนอผลการสังเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมเวที ซึ่งมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายจักรพงษ์ บัวกล้า หัวหน้าโครงการวิจัย ได้นำเสนอผลการสังเคราะห์ข้อมูลการจัดการปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดลำปาง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชุมชนต้นแบบ ระดับชุมชนเครือข่าย ระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำปาง
นอกจากนี้ ยังมีการหารือเพิ่มเติม เรื่องการวางแผนจัดตั้ง "ศูนย์วิจัยนวัตกรรมชุมชน การจัดการทรัพยากร กรณีศึกษา การจัดการปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน จังหวัดลำปาง" ต่อไป โดยมี อาจารย์ ดร.ชุตินิษฐ์ ปานคำ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ณ ห้องประชุมธันยรัตน์ ชั้น 8 อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
การเสวนาครั้งนี้ มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม อาทิ สำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ทีมวิจัยชุมชน โครงการ "ศูนย์วิจัยนวัตกรรมชุมชน การจัดการทรัพยากร กรณีศึกษา การจัดการปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน จังหวัดลำปาง" และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายชาญ อุทธิยะ พี่เลี้ยงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 2 จังหวัดลำปาง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 จังหวัดลำปาง สำนักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ จังหวัดลำปาง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตลอดจนตัวแทนชุมชนจากพื้นที่ขยายผล 9 ชุมชน พร้อมทั้งนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จำนวน 40 คน เข้าร่วมเพื่อศึกษาเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการถอดบทเรียน รวมถึงกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลชุมชน 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ