ม.ราชภัฏลำปาง ถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาเชิงพื้นที่ พร้อมผลักดันให้ ต.วอแก้ว เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชิงพื้นที่

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 259 ครั้ง

     ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดเวทีถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยมีบุคลากร อบต.วอแก้ว ผู้นำชุมชน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

     ในครั้งนี้มี อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ผศ.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ อ.อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รวมเป็นวิทยากรกระบวนการในการถอดบทเรียน และสกัดข้อมูลในเวทีดังกล่าว

     ทั้งนี้การดำเนินการจัดเวที อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดเผยว่า เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการในการวิจัยและบริการวิชาการภายใต้มิติและความต้องการของชุมชนโดยพื้นที่ตำบลวอแก้วนั้น เป็นพื้นที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 5 ของการดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การหนุนทุนวิจัยด้วยงบรายได้ในพื้นที่ดังกล่าว เข้าสู่ปีที่ 4 ของการดำเนินงาน ประกอบกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ มีความสำเร็จในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องจากความร่วมมือของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ

     อีกทั้งทางมหาวิทยาลัย มีเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย เพื่อเป็นพื้นที่ ที่สร้างการเรียนรู้ การอำนวยความสะดวกและสนับสนุนส่งเสริมให้นักวิจัยพัฒนาผลงานทางวิชาการ ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงมองเห็นศักยภาพของพื้นที่ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการวิจัยเชิงพื้นที่ที่นำไปสู่การพัฒนาทั้งด้านวิชาการและท้องถิ่น จึงได้จัดเวทีดังกล่าวขึ้นเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จและค้นหาศักยภาพ แนวทางในการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชิงพื้นที่ตำบลวอแก้ว

     นอกจากนี้ ผศ.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวว่า พื้นที่ตำบลวอแก้วมีการบูรณาการหลากหลายศาสตร์ในการทำงานเชิงพื้นที่ทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาตนเองและนำไปสู่การกำหนดเชิงนโยบายของท้องถิ่นและผู้นำชุมชนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความโดดเด่นที่เวทีร่วมกันวิเคราะห์และนำเสนอคือด้านเกษตรอินทรีย์ และเศรษฐกิจฐานราก

     ดังนั้นพื้นที่ดังกล่าวจึงมีศักยภาพในการสร้างเครือข่ายทั้งในระดับพื้นที่และมหาวิทยาลัยในการเป็นฐานเพื่อการเรียนรู้จากพื้นที่หรือ Social Lap ในการพัฒนาตนเองทั้งด้านการวิจัยและบริการวิชาการของคณาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการวิจัยเชิงพื้นที่ รวมทั้งการเป็นฐานในการเรียนรู้การพัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยของชุมชน องค์กร และหน่วยงานต่างๆต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ