อบจ.ลำปาง จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี สอดรับนโยบายรัฐ ภายใต้วิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต Zero Tolerance and Clean Thailand

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 268 ครั้ง

     ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้มีการจัดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนางสุพรรณี  สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธาน

     ปัจจุบันการบริหารราชการ และการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการถูกร้องเรียน และถูกตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบเป็นจำนวนมาก สืบเนื่องจากระดับท้องถิ่นมีการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งขาดกระบวนการสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในหน่วยงานของภาครัฐ ขณะที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต Zero Tolerance and Clean Thailand

     ทาง อบจ.ลำปาง จึงตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริต จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) โดยบรรจุโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไว้ในแผนงานดังกล่าว จัดทำโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แก่บุคลากร อบจ.ลำปาง ประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ รวม 293 คน

     ทั้งนี้ในการจัดโครงการ มีนายรณรงค์ เสาเหม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และจัดการสัมมนาหัวข้อ แนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อบจ.ลำปาง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร อบจ.ลำปาง เข้าใจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการป้องกันการปราบปรามการทุจริต และแนวทางในการป้องกันการทุจริตของ อบจ.ลำปาง  โดยนำหลักการด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานราชการได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานราชการ และการปฏิบัติงานราชการให้มีความโปรงใสและสุจริต

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ