อปท.ลำปาง 40 แห่ง ผ่านเกณฑ์ประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พัฒนาสู่จังหวัดสะอาด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 16 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 553 ครั้ง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบใบประกาศเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นเกียรติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 40 แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการคัดเลือกการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ได้พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 40 แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย เทศบาลนครลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองพิชัย เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เทศบาลตำบลเกาะคา เทศบาลตำบลลำปางหลวง เทศบาลตำบลศาลา เทศบาลตำบลไหล่หิน เทศบาลตำบลท่าผา เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เทศบาลตำบลวังพร้าว องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา เทศบาลตำบลเสริมงาม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป้ง เทศบาลตำบลบ้านสา เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เทศบาลตำบลวังเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เทศบาลเมืองล้อมแรด เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เทศบาลตำบลแม่ทะ เทศบาลตำบลน้ำโจ้  เทศบาลตำบลสิริราช เทศบาลตำบลนาครัว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ เทศบาลตำบลห้างฉัตร  เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เทศบาลตำบลปงยางคก เทศบาลตำบลเมืองยาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ และองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ