สนง.สถิติ จ.ลำปาง เตรียมลงพื้นที่สำรวจข้อมูล 10 โครงการ ขอประชาชน ผู้ประกอบการ ร่วมให้ข้อมูล

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 8 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 366 ครั้ง

     นายรังสรรค์  ธรรมชัย แจ้งว่า สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะดำเนินการจัดทำโครงการสำรวจ ในเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 10 โครงการ ได้แก่ โครงการสํารวจภาวะการทำงานประชากร ปี 2563 โครงการสำรวจการย้ายท้องถิ่นของประชากร ปี 2563 โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ฐานการก่อสร้าง ปี 2563 โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน ปี 2563 โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ปี 2563 โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส ปี 2563 โครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน ปี 2563 โครงการสำรวจสุขภาพจิต(ความสุข)คนไทย ปี 2563 โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน ปี 2563 และโครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ ปี 2563

     อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล ทางสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง จึงขอความร่วมมือประชาชน สถานประกอบการ เป็นตัวอย่างในการสำรวจ และขอให้ความร่วมมือในการตอบสัมภาษณ์ให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่ทุกท่านจะมีบัตรประจำตัวเพื่อแสดงตน โดยข้อมูลที่ได้ จะไม่ถูกนำไปเปิดเผย แต่จะถูกนำไปประมวลผลและนำเสนอในลักษณะภาพรวมเท่านั้น หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามไปยัง สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง 0 5426 5066

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ