พช.ลำปาง ร่วมติดตามโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ พื้นที่ อ.งาว

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 10 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 261 ครั้ง

     นายเดชรัต สุขกำเนิด ประธานคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ CLM ของนายประวีณ ศิราไพบูลย์พร ณ บ้านแม่ฮ่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

     ในการนี้นายชาตรี  ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางอภิญญา โกมลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการลงพื้นที่ดังกล่าว

     สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นายประวีณ  ศิราไพบูลย์พร นางสาวกรองกาญน์  ศิราไพบูลย์พร ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ และนางสาวขวัญจิตร คำแสน คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่ภาคเหนือ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ ในตำบลนาแก โดยมีรายละเอียดในเรื่องของการจัดระเบียบการใช้ที่ดินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การอบรมหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง การออกแบบพื้นที่ราบแปลงและการขุดปรับพื้นที่หรือโครงสร้างพื้นฐาน รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ได้แก่ ขุดหนอง คลองไส้ไก่ หลุมขนมครก ทำฝาย ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ผ่านกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี”

     อย่างไรก็ตามสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามครัวเรือนที่มีการบริหารจัดการพื้นที่สำหรับทำการเกษตรด้วยศาสตร์พระราชา และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ เช่น การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกข้าว การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ