จ.ลำปาง ยกย่องและเชิดชูเกียรติปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 1 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 305 ครั้ง

(1 ธ.ค.63) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบประกาศเกียรติคุณปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง รายงานว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับจังหวัดลำปาง ดำเนินการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์และความสามารถสู่สังคม

ผลการพิจารณามีผู้ผ่านการพิจารณา จำนวน 6 ราย ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น และสาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับเกษตรกรผู้ได้รับคัดเลือก ประกอบด้วย สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายเมธี มณีวงศ์  นายสมคิด ไฝแก้ว และนายวิเชียร อินต๊ะพรม สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายกฤษณะ สิทธิหาญ และนายอุดม ขัดชมพู และสาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายสุระพล จันทร์ศรี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ